Správy

Portál LinuxOS.sk prináša rôzne správy so sveta open source. Na tejto stránke nájdete zoznam správ zo všetkých kategórií.

-

30.12.2004 | 13:14 | Ondrej Hučko
Ak máte zlú náladu a rozumiete po anglicky, môžete si pozrie? rozhovor s výkonným riadite?om Microsoftu Stevom Ballmerom ako odpovedá na všeobecné otázky o Linuxe, jeho nasadení, podpore, bezpe?nosti... :) Budete k tomu potrebova? RealPlayer a lepšiu linku.

-

29.12.2004 | 18:27 | Tomáš Srnka
Komu chýba M$ WINDOW$ a má Linux, tak nech si vyskúša Windowslike - random crashes. Po spustení tohto programu sa za?nú náhodne ukon?ova? procesy a zakaždým sa zobrazí okno, ktoré vás žiada, aby ste report odoslali Microsoftu. Upozor?ujem, že skúšate na vlastné riziko! :)

-

28.12.2004 | 23:54 | Ondrej Hučko
Stránka na s?ahovanie rozšírení, pluginov a tém do programov od Mozilly update.mozilla.org sa ve?mi vkusne a užito?ne vynovila. Je preh?adne rozdelená do kategórií pod?a programu, kone?ne sa tam dá vyh?adáva? a každá téma má svoj náh?ad.

-

29.12.2004 | 10:03 | Ondrej Hučko
Vyšla nová verzia ICQ klienta Gaim 1.1.1. Opravuje predovšetkým nieko?ko chýb. Download.

-

29.12.2004 | 16:47 | Karol_Martinec
Microsoft oznámil ukon?enie podpory NT 4.0. Pod?a ?lánku v InformationWeeku to môže by? významným ?inite?om pri prechode firiem, ktoré doteraz využívali platformu NT 4.0, na Linux.

-

28.12.2004 | 23:43 | Karol_Martinec
Tak server Linux.sk je znova funk?ný. Chyba bola pravdepodobne spôsobená dierou v redak?nom systéme TikiWiki.

-

29.12.2004 | 11:01 | Ondrej Hučko
Vyšiel nový GIMP 2.2.1, ktorý opravuje drobné chybi?ky. Stiahnu? si ho môžete z FTP serveru tohto projektu.

-

28.12.2004 | 15:07 | Tomas
Vyšla nová verzia "?ahkého" grafického prostredia IceWM s ?íslom 1.2.19. Download

-

28.12.2004 | 11:51 | Ondrej Hučko
Web SKLugu (Slovak Linux Users Group) bol zrejme umiestnený na tom istom serveri ako Linux.sk, ktorý bol hacknutý pred nieko?kými d?ami... Takisto nie je funk?ný.

-

27.12.2004 | 14:44 | Ondrej Hučko
Server Linux.sk bol hacknutý. V RSS správi?kách bol zobrazený nápis: "ThiS SiTe h4ck3d By Code87 TeaM!".

-

27.12.2004 | 10:54 | Ondrej Hučko
A pokra?ujeme vo viano?ných dar?ekoch - tentoraz je ve?ký - kernel 2.6.10 :)

-

27.12.2004 | 10:45 | Ondrej Hučko
?alším príjemným dar?ekom je vydanie ?alšej preview verzie MPlayeru 1.0pre6 po viac ako piatich mesiacoch. Zmien je vee?mi ve?a, nájdete ich na hlavnej stránke projektu.

-

27.12.2004 | 10:39 | Ondrej Hučko
Máme tu hne? dva viano?né dar?eky - finálna verzia xinelib 1.0 a ostrá verzia jej grafickej nadstavby - Kaffeine 0.5. V xinelib sa ve?ké zmeny oproti poslednej rc8 neudiali, ale aj tak sa odporú?a upgrade, kvôli menšiemu bezpe?nostnému bugu. V Kaffeine je mnoho malých užito?ných zlepšení.

-

23.12.2004 | 11:23 | Ondrej Hučko
Po?ský minister informatiky Wlodzimierz Marcinski požiadal o odstránenie položky o softwarových patentoch z agendy rokovania rady pro po?nohospodárstvo a rybolov. Týmto ?akujeme našim severným susedom.

-

22.12.2004 | 16:48 | Ondrej Hučko
Bola uvo?nená prvá betaverzia Qt 4.0. Finálna verzia sa o?akáva koncom prvého štvr?roku 2005. O?akávajú sa ve?ké zmeny, ak ich chcete vyskúša? už teraz, stiahnite si betaverziu.

-

22.12.2004 | 15:52 | Ondrej Hučko
Vyšiel nový OpenOffice.org 1.1.4. Ne?akajte žiadne nové možnosti, táto verzia iba opravuje drobné chyby - vyše 80 - a vylepšuje export do PDF. Stiahnu? slovenskú verziu.

-

21.12.2004 | 21:39 | Ondrej Hučko
Skeptický poh?ad Linusa Torvaldsa na open-source Solaris si môžete pre?íta? na news.com.

-

21.12.2004 | 18:28 | Tomas
Live distribúcia Knoppix sa bude vydáva? v dvoch verziách: ve?ká DVD edícia s takmer kompletným Debianom a CD edícia, kde budú iba najob?úbenejšie programy.

-

21.12.2004 | 18:03 | Ondrej Hučko
Odteraz môžete rýchlo vyh?adáva? balíky pre vašu distribúciu - RPM, DEB, TGZ - priamo z našej stránky. Za realizáciu patrí po?akovanie tomsovi.

-

21.12.2004 | 17:19 | Ondrej Hučko
Reklama na Firefox, ktorá bola uverejnená v New York Times 16.12, spôsobila nárast s?ahovanosti tohto prehliada?a - za štyri dni po tom, ?o bola uverejnená, si Firefox stiahlo viac ako milión ?udí. Viac informácií na spreadfirefox.com.