Správy

Portál LinuxOS.sk prináša rôzne správy so sveta open source. Na tejto stránke nájdete zoznam správ zo všetkých kategórií.

-

31.12.2004 | 10:57 | Ondrej Hučko
25 000 ?udí už po?akovalo Po?sku za to, že zabránilo ratifikácii patentovej direktívy minulý týžde?. Viac informácii prináša server news.zdnet.co.uk. Podpísa? sa pod ?akovný list môžete aj vy na thankpoland.info.

-

31.12.2004 | 08:33 | Tomáš Srnka
Na stránke www.root.cz sa dnes ráno objavil ve?mi zaujímavý ?lánok o Microsoft Linux Server. Neberte ho však príliš vážne... :)

-

30.12.2004 | 13:14 | Ondrej Hučko
Ak máte zlú náladu a rozumiete po anglicky, môžete si pozrie? rozhovor s výkonným riadite?om Microsoftu Stevom Ballmerom ako odpovedá na všeobecné otázky o Linuxe, jeho nasadení, podpore, bezpe?nosti... :) Budete k tomu potrebova? RealPlayer a lepšiu linku.

-

29.12.2004 | 18:27 | Tomáš Srnka
Komu chýba M$ WINDOW$ a má Linux, tak nech si vyskúša Windowslike - random crashes. Po spustení tohto programu sa za?nú náhodne ukon?ova? procesy a zakaždým sa zobrazí okno, ktoré vás žiada, aby ste report odoslali Microsoftu. Upozor?ujem, že skúšate na vlastné riziko! :)

-

28.12.2004 | 23:54 | Ondrej Hučko
Stránka na s?ahovanie rozšírení, pluginov a tém do programov od Mozilly update.mozilla.org sa ve?mi vkusne a užito?ne vynovila. Je preh?adne rozdelená do kategórií pod?a programu, kone?ne sa tam dá vyh?adáva? a každá téma má svoj náh?ad.

-

29.12.2004 | 10:03 | Ondrej Hučko
Vyšla nová verzia ICQ klienta Gaim 1.1.1. Opravuje predovšetkým nieko?ko chýb. Download.

-

29.12.2004 | 16:47 | Karol_Martinec
Microsoft oznámil ukon?enie podpory NT 4.0. Pod?a ?lánku v InformationWeeku to môže by? významným ?inite?om pri prechode firiem, ktoré doteraz využívali platformu NT 4.0, na Linux.

-

28.12.2004 | 23:43 | Karol_Martinec
Tak server Linux.sk je znova funk?ný. Chyba bola pravdepodobne spôsobená dierou v redak?nom systéme TikiWiki.

-

29.12.2004 | 11:01 | Ondrej Hučko
Vyšiel nový GIMP 2.2.1, ktorý opravuje drobné chybi?ky. Stiahnu? si ho môžete z FTP serveru tohto projektu.

-

28.12.2004 | 15:07 | Tomas
Vyšla nová verzia "?ahkého" grafického prostredia IceWM s ?íslom 1.2.19. Download

-

28.12.2004 | 11:51 | Ondrej Hučko
Web SKLugu (Slovak Linux Users Group) bol zrejme umiestnený na tom istom serveri ako Linux.sk, ktorý bol hacknutý pred nieko?kými d?ami... Takisto nie je funk?ný.

-

27.12.2004 | 14:44 | Ondrej Hučko
Server Linux.sk bol hacknutý. V RSS správi?kách bol zobrazený nápis: "ThiS SiTe h4ck3d By Code87 TeaM!".

-

27.12.2004 | 10:54 | Ondrej Hučko
A pokra?ujeme vo viano?ných dar?ekoch - tentoraz je ve?ký - kernel 2.6.10 :)

-

27.12.2004 | 10:45 | Ondrej Hučko
?alším príjemným dar?ekom je vydanie ?alšej preview verzie MPlayeru 1.0pre6 po viac ako piatich mesiacoch. Zmien je vee?mi ve?a, nájdete ich na hlavnej stránke projektu.

-

27.12.2004 | 10:39 | Ondrej Hučko
Máme tu hne? dva viano?né dar?eky - finálna verzia xinelib 1.0 a ostrá verzia jej grafickej nadstavby - Kaffeine 0.5. V xinelib sa ve?ké zmeny oproti poslednej rc8 neudiali, ale aj tak sa odporú?a upgrade, kvôli menšiemu bezpe?nostnému bugu. V Kaffeine je mnoho malých užito?ných zlepšení.

-

23.12.2004 | 11:23 | Ondrej Hučko
Po?ský minister informatiky Wlodzimierz Marcinski požiadal o odstránenie položky o softwarových patentoch z agendy rokovania rady pro po?nohospodárstvo a rybolov. Týmto ?akujeme našim severným susedom.

-

22.12.2004 | 16:48 | Ondrej Hučko
Bola uvo?nená prvá betaverzia Qt 4.0. Finálna verzia sa o?akáva koncom prvého štvr?roku 2005. O?akávajú sa ve?ké zmeny, ak ich chcete vyskúša? už teraz, stiahnite si betaverziu.

-

22.12.2004 | 15:52 | Ondrej Hučko
Vyšiel nový OpenOffice.org 1.1.4. Ne?akajte žiadne nové možnosti, táto verzia iba opravuje drobné chyby - vyše 80 - a vylepšuje export do PDF. Stiahnu? slovenskú verziu.

-

21.12.2004 | 21:39 | Ondrej Hučko
Skeptický poh?ad Linusa Torvaldsa na open-source Solaris si môžete pre?íta? na news.com.

-

21.12.2004 | 18:28 | Tomas
Live distribúcia Knoppix sa bude vydáva? v dvoch verziách: ve?ká DVD edícia s takmer kompletným Debianom a CD edícia, kde budú iba najob?úbenejšie programy.