Pohádka na dobrou noc v období pøed zkouškovým

08.01.2004 08:50 | blackhole

Pohádka na dobrou noc v období pøed zkouškovým

Mnoho z vás jistì studuje, èi se chystá na studium na vysoké škole. Dovolím sidále odhadnout, že to asi bude nìjaký obor spojený s informatikou. Jsemstudentem jedné takové instituce. Má škola je naprosto úžasná a nenašel bych naní jedinou chybu a tak mne napadlo popøemýšlet o tom jak to asi tak mùževypadat na škole o nìco horší...

Takže, ona škola, nazvìme ji tøeba Velká Univerzita Tupcù (podobnost s názvemlibovolné existující instituce je èistì náhodná!), se specializuje na výchovuexpertù na informaèní technologie, kterým udìluje titul inženýr. Jako každáškola se snaží, aby její absolventi byli co nejlepší, všeho znalí, umìli siporadit, prostì byli co nejlepší. Tohoto dosahuje však velmi podivnýmy zpùsoby.

Øeknìme, že by existoval jistý zvláštní profesor, pojmenujme ho napøíkladPetøík, který ctí prazvláštní zásady. Napøíklad absolutní adoraci pana Wirtha avšech jeho produktù. Nic proti Pascalu (osobnì ten jazyk považuju za to menšízlo), ale pøece jen existují desítky lepších jazyku (èetl jsem soubor studií onasazení rùzných jazykù pro výuku na univerzitách - C se tam nevyskytovalovùbec a Pascal byl zmínìn jen pro jeho tradiènost, suverénì vládly jazyky typuPython, ML apod., zajímavé). Metodologie pana Wirtha, jakkoliv má jistápositiva, je dnes už pøekonaná. Myslím, že striktní typová kontrola je užiteènávìc. Pokud máme ovšem k dispozici polymorfní typy (a už samy o sobì èi vzprznìné podobì šablon). Pak nás neomezují. Další vìcí, kterou pan profesorvyniká je naprosto nepraktický pøístup k vìci - ano, používat abstraktní datovétypy je jistì vìc chválihodná, ale musí se dát pozor na to jak se implementují.Seznam s aktivním prvkem je nepoužitelná deviantnost urèená k vystavování vkabinetech hrùzy a ne pro programování (seznam je z principu lineární datovástruktura - viz. LISP apod.). Jak prohlásil (tedy, mohl by prohlásit ;-) )jistý absolvent této univerzity (nyní doktorand) - \"Petøíka pozornìposlouchej! A víš jak to nemáš dìlat...\". Toto všechno by se ale nakonec dalopominout, ostatnì jde o vìci subjektivní a tak tìžko hledat pravdu. Co je ovšemdementnost do nebe volající je ZÁKAZ používání jiného jazyka než èeského(používání národních jazykù ve zdrojácích považuji za zvìrstvo za které by semìlo upalovat). Teï mne posedla mùza a vymyslel jsem konkrétní pøíklad nakterém to demonstruji (je èistì vymyšlený!): øeknìme, že profesor Petøík zadalsemestrální projekt a jistá trojice (resp. dvojice) studentù se ho jalaimplementovat - šlo konkrétnì o evaluaci logických výrazù. Studenti hnedzpoèátku zavrhli neelegantní vyhodnocování na zásobníku a implementovalipøekladaè. Pøi presentaci øešení se Petøíkùv doktorand zmohl jen na otázku \"...z kterého jste roèníku, že to øešíte takto?\". Výsledné skore? -3 body. Prvníbod za absenci pøekladové dávky (projekt byl øešen v Pascalu, který sizávislosti mezi moduly øeší sám na úrovni jazyka, tj. vìc zcela zbyteèná),druhý za prohozené š a ž v dokumentaci a tøetí za poznámky pod èarou místo vzávorce v textu. A to se ještì studenti museli hádat aby jim nebyl strhnutbod za implementaci optimalizace, protože nìkde nepochopil, že výraz \"a and 1\"se zoptimalizuje na \"a\" a považoval to za chybu. Inu, svìt je nevdìèné místo k žití...

Jsou zde i další vìci - projekt na 2 øádky ve kterém se strhávají body protoaby se nepøišlo na to, že je to tak jednoduché, skripta psaná v powerpointu,kde je cca 1 vzorec na stránku (za stostránková skripta inkasuje autor 15tisíc nedanìných) a navíc je kolem 30% stran vìnováno obrázkùm (školy, motoruatd.), projekty skládající se z pøepisu algoritmu ze skript do souboru anásledné kompilaci, pùlsemestrální zkouška založená na selském rozumu (signálje: a) národní píseò uzbekù b) pøenašeè informace c) 6 písmen d) erotickápraktika provozovaná v nìkterých kanceláøích fakulty), diskrétní \"pauza nakávu\" pøi druhém termínu zkoušky sestávající se z odchodu dozoru na kávu(toto vlastnì má smysl - elitní studenti fakulty by se pøece neèestnéhoopisování nedopustili!), nesmyslné pøedmìty (fyzika o které sice profesorPetøík tvrdí, že je nutná pro každého inženýra, ale my víme své), kde vám garantdá zkoušku za úèast atd. atd. mimochodem, knihovna ve které se nepùjèují knihyse jen tak nevidi!

Obecnì èlovìk, z této instituce nabývá následujícího dojmu. Škola se snaží vesnaze zachovat si prestiž zadávat tìžké úkoly, presentovat nároèné uèivo aobecnì se tváøit jako instituce vyšší intelektuální kvality. Na druhou stranuovšem drtivá vìtšina populace jsou jedinci nižšího potenciálu myšlení a tak byjich 95 procent okamžitì odpadlo a na naši milou instituci by dopadl stínpodezøení, že nedokáže nebohé studenty nic nauèit. Zvolí se tedy øešení, kdy seklade dùraz na zdánlivé pitomosti (gramatická správnost dokumentace, identicképojmenování urèitých objektù - (sigma je VŽDY abeceda!!)), popø. se na\"cvièeních\" presentuje øešení zadaného úkolu s drobnýmy úpravami (abeceda[x,y,z] místo [a,b,c]). Toto umožní hloupým studentùm proplouvat semestry bezproblémù (jakým pøemýšlení bezesporu je!) a škole mít dobrou image. Problémemby se snad mohlo zdát, že snaživé a inteligentní studenty tento pøístupznechutí a buï ze školy odejdou (málo pravdìpodobné) nebo resignují a schovajíse do ulity apatie (velmi pravdìpodobné). Vsadím se, že kdyby takováto školaexistovala, tak by mohla být tøeba i tøetí nejvìtší vysokou školou v ÈR (tøeba)a stejnì by nebyl znám její jediný absolvent (vemte si jak malý je matfyz nebozcu!). Nebo je snad problém v chápání pojmu inženýr zpùsobem z dob MarieTerezie, tj. jako èlovìk, který je \"pevnì ukotven v realitì\" a nenechá se rušitnìjakou nebezpeènou kreativitou? Nebo je to snad pozùstatek naší solidární(komunistické) minulosti, kdy byl každý schopnìjší, kdo nebyl šedé nic v mase,po zásluze potrestán?

No, jsem velmi rád, že má škola nièím takovým netrpí a ze mne až dostuduji budekreativní inteligentní bytost schopná kritického posouzení vìcí. Bude to tak,ne?

neologism

P.S. veškeré zde presentované skuteènosti jsou vymyšlené mým chorým mozkem zaúèelem šíøení své slávy a následné masturbace nad produktem takto stvoøeným.neologism