Popis modulov Apache

10.09.2004 23:10

A keďže som v nedávnej dobe mal trochu času, spísal som stručné popisy k väčšine modulov. Hoci existuje ich určité logické usporiadanie do skupín, nižšie uvedený zoznam je v tom poradí, ako ho uvádza default http.conf Apache 2.0.50. Reťazec „# ???“ znamená, že som sa k popisu modulu nedopátral a nechávam vám tak hľadanie na domácu úlohu. :o

# Nastavenie prístupu na základe mena alebo IP adresy počítača.
LoadModule access_module modules/mod_access.so

# Vykonanie skriptu CGI na základe typu súboru alebo požadovanej metódy.
LoadModule actions_module modules/mod_actions.so

# Mapovanie rozdielnych častí súborového systému do štruktúry dokumentov.
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so

# Odoslanie súboru s vlastnými hlavičkami HTTP.
LoadModule asis_module modules/mod_asis.so

# Autorizácia užívateľov pomocou textových súborov.
LoadModule auth_module modules/mod_auth.so

# Autorizácia anonymných užívateľov.
#LoadModule auth_anon_module modules/mod_auth_anon.so

# Autorizácia užívateľov pomocou súborov DBM.
#LoadModule auth_dbm_module modules/mod_auth_dbm.so

# Autorizácia užívateľov pomocou autentifikácie MD5.
#LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so

# Automatické zobrazovanie obsahu adresára.
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so

# Podpora meta súborov.
#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so

# Používanie skriptov CGI.
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so

# Podporuje WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning), rozšírenia protokolu HTTP, ktoré umožňuje užívateľom editovať a spravovať súbory na vzdialenom serveri. <http://www.webdav.org>
#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so

# ???
#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so

# Nastavenie predvolených súborov v adresári.
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so

# Doručenie premenných prostredia do skriptov CGI a SSI.
LoadModule env_module modules/mod_env.so

# Vytvorenie hlavičky HTTP Expires v odpovedi.
#LoadModule expires_module modules/mod_expires.so

# Ukladanie súborov do vyrovnávacej pamäte pre rýchlejší prístup.
#LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so

# Sprava hlavičiek protokolu HTTP.
#LoadModule headers_module modules/mod_headers.so

# Podpora obrazových máp.
LoadModule imap_module modules/mod_imap.so

# Použitie serverom vkladaných vsuviek (SSI).
LoadModule include_module modules/mod_include.so

# Zobrazenie konfigurácie Apache.
#LoadModule info_module modules/mod_info.so

# Podpora Windows ISAPI.
LoadModule isapi_module modules/mod_isapi.so

# Užívateľsky nastaviteľné protokolovanie činnosti Apache.
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so

# Nastavenie MIME typu súboru pomocou prípony súboru.
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so

# Nastavenie MIME typu súboru na základe obsahu súboru.
#LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so

# Nastavenie vlastnosti proxy.
#LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so

# ???
#LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so

# ???
#LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so

# ???
#LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so

# Vyhodnotenie obsahu dokumentu na základe nastavenia prehliadača.
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so

# Mapovanie adresy URL prepísaním na inú adresu URL.
#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

# Nastavenie premenných na základe informácií od klienta.
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so

# Oprava chybne zadaných adries URL.
#LoadModule speling_module modules/mod_speling.so

# Zobrazenie štatistiky Apache.
#LoadModule status_module modules/mod_status.so

# Vytvorenie jednoznačného identifikátoru pre každú požiadavku.
#LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so

# Nastavenie a publikovanie domovských adresárov užívateľov OS.
LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so

# Protokolovanie činnosti užívateľa pomocou cookies.
#LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so

# Dynamická konfigurácia viacerých virtuálnych hostov.
#LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so

# Modul umožňujúci šifrovanie použitím protokolov SSL (Secure Sockets Layer) a TLS (Transport Layer Security).
#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.soddaemon