Informačný terorizmus

14.11.2007 14:11 | Raven

Pravdepodobne najväčší rozmach informačných technológií priniesol na konci 20. storočia rozvoj internetu. Priniesol nám mnohé pozitíva, bez ktorých si dnešný svet v tej podobe, ako ho pozname teraz, nevieme predstaviť. Vďaka nemu môžu ľudia hovoriť zadarmo takmer okamžite medzi sebou na rôznych miestach sveta, zdieľať údaje, študovať on-line rôzne vedecké publikácie, alebo nakupovať vo virtuálnych obchodoch...Internet so sebou však priniesol aj možnosti, ktoré mnohí ľudia zneužívajú pre svoje osobné ciele, či sú to ciele ideologického, teroristického, alebo materiálneho zamerania. Spôsoby, ako sa tieto ciele dosahujú, ale aj spôsoby ako sa takej činnosti viacmenej úspešne brániť, sa budem snažiť vysvetliť čo najjednoduchším spôsobom, aby im mohla porozumieť aj osoba, ktorá sa o danú problematiku predtým nezaujímala, alebo má o nej len základné informácie. Dúfam, že napriek jednoduchej forme, ktorou je článok písaný, zaujme aj skúsenejšieho používateľa ...

1. INTERNET

Vznikol v roku 1969 pod názvom ARPANET (Advanced Research Project Agency Network). Pod jeho vznik sa podpísala studená vojna, počas ktorej americká armáda potrebovala vybudovať vojenskú informačnú sieť, ktorá zabezpečí dátové prepojenie medzi jednotlivými veliteľskými stanovišťami. Jednou zo základných podmienok pre vybudovanie siete bolo, aby sieť bola decentralizovaná, to znamená sieť musela fungovať nezávisle od fungovania jednotlivých systémov. Táto požiadavka mala opodstatnenie hlavne zo strategického hľadska: keby bola sieť centralizovaná, tak by pri zničení centrálneho uzla došlo ku kolapsu celej siete a tým pádom ku znemožneniu dátového prenosu medzi jednotlivými veliteľskými stanovišťami. Na začiatku sedemdesiatych rokov sa ARPANET značne rozšíril vďaka univerzitám, ktoré dostali povolenie sieť používať na vedecké účely. Ďalšie veľké rozšírenie ARPANET-u nastalo začiatkom osemdesiatych rokov, kedy sa začal rozširovať vo svete. Vplyvom celosvetového rozšírenia siete došlo ku výraznému preťaženiu siete a kvôli tomu už nezodpovedala požiadavkam armády USA. Vplyvom týchto udalostí armáda prenechala ARPANET v roku 1983 civilnému sektoru a vybudovala si novú sieť MILNET (Military Network). ARPANET sa postupne v civilnej sfére premenoval na INTERNET (International Network), a zmenil sa jeho základný sieťový protokol z NCP na TCP/IP. Týmpádom sa INTERNET pretransformoval do podoby pod ktorou ho poznáme dodnes.

Ani INTERNET-u sa nevyhla komercionalizácia a začiatkom devätesiatych rokov sa INTERNET rozšíril do domácností medzi domácich užívateľov. Užívateľov, ktorí začali spoznávať svet INTERNET-u a počítačov a spoznávajú ho aj dodnes môžeme rozdeliť podľa zaužívanej počítačovej terminológii do niekoľkých skupín:

a) Bežný užívateľ
b) Hacker
c) Cracker

a) Bežný užívateľ

Označuje sa tiež pojmom BFU (Bežný/Blbý Franta Užívateľ), lama alebo klikač. Tvorí približne 90% všetkých užívateľov. Jeho počítačové znalosti sú obmedzené na bežné používanie počítača. Nemá žiadne hlbšie znalosti o fungovaní počítačových systémov, o princípoch sieťovej komunikácie ani o fungovaní operačných systémov a ich bezpečnosti. Je naučený a schopný používať iba operačný systém Windows, ktorý vo väčšine prípadov nemá korektne zabezpečený. Iné operačné systémy nemá preštudované a často ani nevie o ich existencii. Kvôli nedostatočným počítačovým znalostiam tento typ užívateľa spôsobuje väčšinu problémov v bezpečnosti počítačových systémov. Vytvára živnú pôdu pre počítačových kriminálnikov, ktorí zneužívajú jeho neschopnosť korektne zabezpečiť systém, ktorý používa.

b) Hacker

Užívateľ, ktory sa môže charakterizovať ako špecialista počítačových systémov. Má hlboké znalosti o fungovaní počítačových systémov a detailne ovláda jednotlivé operačné systémy a dokáže si ich prispôsobovať podľa svojich potrieb. Väčšinou používa operačné systémy zamerané na bezpečnosť a stabilitu (LINUX, SOLARIS, BSD), ktoré si aj sám spravuje. Operačné systémy Windows používa pomenej, kvôli ich nedostatočnej stabilite, uzavrenosti zdrojových kódov a nízkej bezpečnosti. Dokáže hľadať chyby v systémoch, ktoré po ich objavení oznamuje správcom. Kvôli tejto činnosti sa zvyknú označovať aj výrazom white hat. Toto pomenovanie symbolizuje povahu hackera, ktorý chybu po jej objavení nezneužije, ale oznámi kompetentným osobám. Často sa slovom hacker mylne označujú počítačoví zločinci a záškodníci. Toto pomenovanie sa medializovalo aj u nás po kauze v NBÚ (Národný Bezpečnostný Úrad), keď sa vďaka slabo zabezpečenému systému dostalo pár hackerov do útrob systému NBÚ. Do systému sa dostali cez chybu v mail-serveri a na ich počudovanie bol účet administratora bez hesla! Po prieniku dáta nezmazali, ani nemenili nastavenia systému, ani žiadnym iným spôsobom nepoškodili integritu systému. Chybu oznámili správcovi, ktorý na informácie hackerov nereagoval ! Hackeri následne poukázali na túto chybu v médiách, na čo polícia reagovala zhabaním servra ONYX webového portálu www.hysteria.sk, ktorý slúžil ako server pre komunitu hackerov na Slovensku. Tento krok bol od polície diletantský a poukazuje na amaterizmus a nedostatočnú znalosť problematiky IT (informačných technológií) v štátnej správe. Podobným krokom bolo aj zhabanie servrov firmy Websupport, ktorá hostuje server www.blackhole.sk, ktorý sa po zhabaní ONYX-u stal novým útočiskom pre ľudí zaoberajúcich sa IT na vysokej úrovni – hackerov.

c) Cracker

Užívateľ, ktorý je úrovňou svojich vedomostí na úrovni hackera. Zásadný rozdiel medzi hackerom a crackerom je v spôsobe, akým pristupuje ku chybám získaných z programov alebo zo systémov, ktoré sú slabo zabezpečené. Kým hackeri (white hat) tieto chyby oznamujú správcovi alebo tvorcovi programu, crackeri ich využívajú na záškodnícku činnosť, za čo si vyslúžili pomenovanie black hat. Vďaka chybám v programoch sú schopní zložitými programátorskými postupmi vytvárať nelegálne verzie programov, takzvané crack-y.
Chyby (bugy) systémov zneužívajú rozličnými formami útokov, ktorých forma, účinnosť a náročnosť je útok od útoku diametrálne odlišná. Kvôli početnosti rôznych variácii týchto útokov si v jednoduchosti popíšeme len základné formy a spôsoby ich prevedenia útočníkom.

2. POČÍTAČOVÉ ÚTOKY

Môžeme ich chrarakterizovať ako útoky na počítačové systémy za účelom získania údajov, finančných prostriedkov alebo šírenia poplašnej alebo klamlivej informácie. Cieľom útokov môže byť vyradenie zariadenia alebo celého počítačového systému z prevádzky na určitú dobu. Pri počítačových útokoch môže dôjsť aj ku strate dôležitých údajov, alebo ku nenávratnému mechanickému poškodeniu daných zariadení. Preto treba dbať na vhodnú voľbu operačného systému a formu ochrany so zreťeľom na účel použitia daného systému a zamedzeniu fyzického prístupu neautorizovaných osôb k daným zariadeniam. Nemenej dôležitá je voľba hardware-u, ktorý by mal, v prípade serverového nasadenia, odolávať náporu požiadaviek od užívateľov. Ťažšia je ale situácia pri cielených on-line útokoch, pretože fyzicky nie je možné zabezpečiť systém úplne. Najčastejším cieľom on-line útokov sú servery, e-shopy alebo web-stránky spoločností, ktoré propagujú svoju činnosť prostredníctvom INTERNET-u. Útokmi sú však vystavení aj bežní užívatelia v domácnostiach, ktorí sa so svojími slabo zabezpečenými počítačmi stanú ľahko terčom záškodníkov – crackerov.
Medzi najznámejšie formy útokov, ktoré môžu ohroziť užívateľov či už vo firemnej, ale aj súkromnej sfére patria:
a) Vírusy
b) Trójske kone
c) DDoS útoky
d) Odchytávanie sieťovej prevádzky
e) Phishing

a) Vírusy

Programy vytvárané za účelom páchania škôd. Po infikovaní počítača môže napáchať obrovské škody na systéme užívateľa. Najúčinnejší spôsob ochrany je používanie antivírusových programov a jej pravidelná aktualizácia, inštalovanie software-u len z overených zdrojov a monitorovanie komunikácie počítača pomocou firewallov.

b) Trójske kone

Programy vytvárané za účelom infiltrácie útočníka do napadnutého počítača. Prostredníctvom nich je útočník schopný prevziať kontrolu nad počítačom, zapojiť ho do siete zombie počítačov (botnet) a rozosielať z neho spam (nevyžiadanú poštu) alebo vykonávať DdoS útoky.

c) DDoS útoky

Je to metóda útoku, pri ktorom útočník zahltí svoju obeť obrovským množstvom požiadaviek, čo spôsobí spomalenie, úplné zahltenie alebo pád celého systému. Toto kvantum požiadaviek spravidla pochádza z počítačov infikovaných trójskými koňmi, ktoré útočník zapojil do botnet-u. Ochrana voči tomu útoku je možná len do istej miery. Každý firewall je totiž na taký typ útoku odolný len do určitej miery. Po prekročení určitého dátového toku je útok deštruktívny do tej miery, že zahltí celú sieť a provider vás automaticky odpojí od siete.

d) Odchytávanie sieťovej prevádzky

Najjednoduchším spôsobom na odchytávanie sieťovej prevádzky je prepnutie sieťovej karty do takzvaného promiskuitného módu, na základe čoho vám sieťová karta cez svoje rozhranie dáta neodosiela len prijíma. V spolupráci s programami na analýzu je to veľmi účinný nástroj na monitorovanie vašej činnosti na sieti. Útočník môže odchytávať vaše údaje vkladané do webových fomulárov, vaše heslá a všetok váš dátový tok. Najúčinnejšou ochranou voči tomuto typu útoku je používanie zabezpečených komunikačných protokolov na komunikáciu vrámci siete (HTTPS, SSH), alebo použitie šifrovanej komuniácie.

e) Phishing

Druh útoku, pri ktorom sa útočník snaží od obete vylákať dôležité prístupové údaje. Spravidla na útok využíva dôveryhodnú kópiu webstránky, na ktorú sa snažíme pristupovať. To dosiahne spravidla rozosielaním e-mailu, v ktorom žiada napríklad obovenie hesla z dôvodu vypršania jej platnosti. Najlepší spôsob ochrany proti phishing-u je nedôverovať e-mailom, v ktorom nás žiadajú o zadanie alebo zmenu hesla.

3. TERORIZMUS

Môžeme ho charakterizovať ako systematické páchanie násilia, za účelom vyvolania strachu u obyvateľstva, umožňujúci presadzovanie politických a ideologických cieľov. Avšak moderný terorizmus už nie je len partizánsky boj na území konkrétného štátu prostredníctvom samovražedných útočníkov a automatických pušiek. Zahrňa v sebe aj moderných teroristov, ktorí bojujú proti nepriateľovi za obrazovkou počítačov. Cyberterorizmus je nový druh terorizmu, v ktorej nie je dôležité, aké strelné zbrane alebo explozívnu nálož dokáže útočník použiť proti civilnému obyvateľstvu. V tomto novom druhu terorizmu útočník nepozorovane preniká hlboko za hranice cieľového štátu za účelom nabúrania sa do informačných systémov bez toho, aby čo i len vstal zo stoličky. Jeho cieľom sú informácie, ktoré môže ukradnúť, zničiť alebo ináč zneužiť. Môže to docieliť útokom na vládne informačné systémy, ktoré obsahujú mnoho citlivých údajov. Svedkami týchto útokov sme aj v súčasnosti, keď sa skupine čínskych crackerov podarilo nabúrať do počítačov v Pentagone...
Nemenej dôležitá pre útočníkov je aj možnosť komunikácie a získavanie informácií cez INERNET. Tí prostredníctvom INTERNET-u medzi sebou komunikujú a rozosielajú e-maily, v ktorých sa vyhrážajú útokmi na civilné obyvateľstvo. Príkladom toho je aj prednedávnom zverejnený mail, v ktorom sa ozbrojení útočníci vyhrážali biologickým útokom na Manhattan.
Stačil jeden jediný e-mail a celý New York žil v strachu a medzi ľuďmi sa šírila panika kvôli obave o vlastný život. A to všetko kvôli jednému mailu....
Dôležitým aspektom pre fungovanie terorizmu je materiálna stránka. Skúste si predstaviť situáciu, keď svet zaplavia kvantá phishingovych stránok, prostredníctvom ktorých útočníci získajú nemalé finančné prostriedky na podporu ich ideologického boja. Situáciu keď dokážu zorganizovať jeden masívny DDoS útok na počítače najväčších letísk sveta počas najväčšej prevádzky...

Cyberterorizmus nie je len fikcia... Je to reálna hrozba, ktorá číha na našu spoločnosť závislú od informačných technológií. Práve kvôli horeuvedeným dôvodom je veľmi dôležité, aby si ľudia uvedomili potrebu sprísnenia informačnej bezpečnosti či už vo vládnych inštitúciach, ale aj u nich doma. Treba docieliť, aby informačná bezpečnosť bola integrálnou súčasťou všetkých komunikačných systémov a to takým spôsobom, aby dokázala odvrátiť všetky hrozby, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť našu bezpečnosť.

  • Re: Informačný terorizmus 14.11.2007 | 16:29
   Avatar Maff   Používateľ

   Skvely clanok lenze to co chces docielit si myslim ze je este dlho dlho len peknou rozpravkou :)

   • Re: Informačný terorizmus 14.11.2007 | 23:38
    Avatar Raven   Používateľ

    Dakujem :)
    Je to moj prvy clanok tu na blackhole, takze viem, ze este sa mam co zlepsovat - kvalitativne aj kvantitativne ;-)
    Co sa tyka tej peknej rozpravky, tak si myslim ze nie je to az tak v nedohladne...
    Coraz castejsie totiz stretavam vo svojom okoli uz dost ludi, ktori sa zaujimaju o to , ako si zabezpecit pocitac pred virusmi, ako si nastavit firewall vo Windowse, ti skusenejsi sa zas pytaju na linux - ake ma uzivatelske rozhranie, aky je z hladiska bezpecnosti, ako sa nastavuje Beryl...
    Viem ze je to pre niekoho otravne, ale ja sa snazim ludom pomahat v takychto veciach, pretoze to v konecnom dosledku dobre aj pre mna, pretoze im potom nemusim napriklad chodit odvirovat Windows kvoli nejakemu trojanovi, ktory sa im dostal do pocitaca cez ICQ ...
    Podla mna je najvacsim problemom to , ze skusenejsi useri obycajnym ludom neporadia a potom sa dopustaju tych istych banalnych chyb....
    Cize nie je to az tak beznadejne, len treba sirit osvetu - treba ludom radit ako sa nastavuje toto alebo hento a oni sa to skor ci neskor naucia... ;-)

    ______________________________________________________ Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam...
    • Re: Informačný terorizmus 15.11.2007 | 12:35
     rohff1   Návštevník

     no súhlasím a takých rešpektujem čo vedia a sú ochotní pomôcť, ja mám kamoša a len asi polovicu vecí mi vysvetlí a aj to tak že "GOOGLE"____________________________nikto nič nevie a nikto nič nestíha

     • Re: Informačný terorizmus 15.11.2007 | 13:13
      Avatar catcher   Používateľ

      Ano, casu je dnes cim dalej tym menej. Kvoli nedostatku casu som musel pred par mesiacmi obmedzit spanok na 6 hodin denne, 8 hodin denne cez vikend. 2 tyzdne to bolo nanic, potom som si zvykol. Toto je asi najcastejsi dovod, preco ti ludia odpovedaju "google". Je to vsak ale prospesne pre teba. Cim samostatnejsie je tvoje samostudium, tym lepsie sa danu problematiku naucis. Cim viac sa s tym budes trapit, tym zabavnejsie to pre teba bude. Ked ta nebavi riesit nieco, co si uz 100 krat pokazil a nechas to tak, nemas predpoklady stat sa hackerom. Hackerov vacsinou bavi veci tvorit, nez ich pouzivat a problemy riesit nez odkladat na neskor alebo nechavat na inych. Ak ma hacker pocitac doma, casto sa stava, ze pri nom travi cas, ked je pokazeny a ked nanom vsetko bezchybne funguje, tak bud ide robit nieco ine, alebo sa snazi navodit nejaky problem - to je vsak uz na pokraji nudy. Vsetky elektronicke veci, co som kedy urobil su niekde postracane a odlozene, pretoze ked som ich dokoncil a nebolo na nich co opravovat a vylepsovat, stratil som o ne zaujem i napriek tomu, ze sa daju aj prakticky pouzit. Priklad - mas pokazeny cyklovac stieracov na aute. Opravis ho i napriek tomu, ze si ho v zivote nepouzil a ani nikdy nepouzijes - intenzita dazda je totiz skoro vzdy premenliva a preto je vyhodnejsie bud pouzit nepretrzite stieranie alebo zotriet okno manualne vzdy, ked je prilis zakvapkane. Preco si ale opravil ten cyklovac? Pretoze nefungoval a ty si nevedel, ako taky cyklovac funguje. Dolezitejsie pre teba bolo to, aby si pochopil ako funguje cyklovac, nie to, aby bolo na tvojom aute vsetko funkcne.

      • Re: Informačný terorizmus 04.07.2009 | 14:10
       W1cK3d   Návštevník

       ...

  • Re: Informačný terorizmus 14.11.2007 | 16:33
   Avatar blackhole_socket   Používateľ

   tou definíciou "hacker" si ma ozaj dostal... :D
   je vidieť že i ty máš velmy laický názor odvíjajúci sa od sveta okolo teba ..
   nalepka "hackerska komunata" ? otom si hovoria akurát 12-15 ročné deti na ulicy a v škole ;)

   _______________________________________________________
   Linux je ako okena,kvalitný a lacný čistič oken...

   • Re: Informačný terorizmus 14.11.2007 | 16:37
    Avatar vid   Používateľ

    nalepka "hackerska komunata" ? otom si hovoria akurát 12-15 ročné deti na ulicy a v škole ;)
    hackerska komunita bola napriklad aj tlupa unixackych bradatych typkov v MIT v 80tych rokoch, alebo tak.

    • Re: Informačný terorizmus 29.06.2009 | 19:01
     W1cK3d   Návštevník

     a to mi boli borci :D:D
     _________________________________________________________________________________
     kristusky a stare tricko...ITckar

   • Re: Informačný terorizmus 14.11.2007 | 22:49
    Avatar Raven   Používateľ

    Tvoj nazor ti samozrejme neberiem, ale dovol mi s nim nesuhlasit... :
    "nalepkou" hackerska komunita som chcel definovat ludi, ktori sa aktivne zaujimaju o pocitacove technologie, venuju sa danej problematike nielen vo svojej praci, ale aj vo svojom volnom case a snazia sa zdokonalit v tom co ich zaujima - ci uz je to kodenie, linux, security alebo cokolvek, co je v spojitosti s informacnymi technologiami - a to z jednoducheho dovodu - lebo ich to neskutocne bavi... ;-)

    ______________________________________________________ Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam...
    • Re: Informačný terorizmus 14.11.2007 | 23:09
     Avatar blackhole_socket   Používateľ

     maš celkom zaujímavé názory. Ja len hovorím o tom že označenie "toto je hackerská komunita" nie je bohviečo na slovenskom internete alebo aj všeobecne na Slovensku (ešte by nás tu všetkých dali pozatvárať [i ked nemájú začo ] ) :D ...pre blackhole by som použil nazov "Internetový portál zo zameraním na unix-like systemy,coding,security atd. " poprípade to nejak zjednodušiť :)

     PS.: celkom pekný článok až na pár maličkostí.
     _______________________________________________________
     Linux je ako okena,kvalitný a lacný čistič oken...

     • Re: Informačný terorizmus 14.11.2007 | 23:28
      Avatar Raven   Používateľ

      Prave preto som sa rozhodol napisat ten clanok tak, ako som ho napisal. Vela ludi na Slovensku si do spojitosti so slovom hacker dava prave tento portal, co je fakticky spravne. Problem je prave v samotnom slove hacker, ktoremu vela ludi pripisuje nespravny vyznam, co som sa snazil prave vysvetlit v tomto clanku sposobom, ktoremu by mal porozumiet aj nahodny citatel, ktory sa dostane na tento portal. A ked som hoci len jednemu cloveku, ktory si precita moj clanok, vysvetlil rozdiel medzi hackerom a crackerom, tak sa mi oplatilo ten clanok sem dat...

      ...pre blackhole by som použil nazov "Internetový portál zo zameraním na unix-like systemy,coding,security atd. "

      - Pre mna je ten nazov synonymom pre "Internetovy portál so zameranim na hacking" :-)
      Aj ked v takej rozvinutejsej forme, akej si to napisal ty, ten nazov vypada IMO lepsie a vystiznejsie :-D

      P.S.: uviedol by si prosim ta tie malickosti, aby som nabuduce vedel coho sa mam vyvarovat? :)

      ______________________________________________________ Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam...
      • Re: Informačný terorizmus 15.11.2007 | 12:52
       Avatar catcher   Používateľ

       Este by som rad dodal, ze existuje mnozstvo inych nez pocitacovych hackerov, aj ked len maloktori z nich sami seba nazyvaju hackermi. Dokonca i v IT svete existuju dve dost rozdielne skupiny hackerov - HW a SW hackery. HW hackery zohrali velmi dolezitu ulohu v neslobodnych krajinach v minulosti tym, ze svojpomocne a nezavisle vyrabali (resp. snazili sa vyrobit/okopirovat) pocitace prepasovane zo slobodneho sveta, vid vychodonemeckych HW hackerov. Steve Wozniak bol tiez HW hackerom, ktory navrhol a vyrobil prve modely pocitacov Apple. Clovek, ktory sa vrta pod kapotou auta preto, aby pochopil, ako motor funguje a ako moze zvysit jeho vykon a dari sa mu v tom je tiez hacker - automobilovy hacker. Hackery su vacsinou vynimocny v tom, ze dokazu pochopit zaklady fungovania akychkolvek systemov a experimentovanim si dokazu svojpomocne tuto svoju znalost rozsirit na maximalnu moznu uroven casto presahujucu znalosti ludi, ktory dany system navrhli/vytvorili/vyrobili - priklad: SW hackery rozumeju operacnym systemom a inemu SW casto lepsie ako samotny tvorcovia, preto sa tiez velmi casto na vyvoji SW podielaju bud priamo ako developery alebo nepriamo ako testery. Zaujimavostou na hackeroch je aj to, ze dokazu hackovat aj systemy, ktore spadaju do inej skupiny. SW hackery nepotrebuju navstevovat servis vypoctovej techniky, veskere HW problemy si riesia sami (vynimkou su mozno situacie, ked nieje dost casu). Vymena brzdovych dosticiek, oleja, mensie opravy a vymeny opotrebovanych dielov v aute tiez nieje velky problem pre ozajstneho hackera i napriek tomu, ze na to nema kvalifikaciu. Na normalnom osobnom aute sa totiz nenachadza nic, opakujem, nic, co by SW hacker nedokazal pojat, pochopit a naucit sa. Dalsim prikladom je varenie. Je to jeden z najjednoduchsich sposobov, ako sa naucit hackovat iny system nez ten, co je nam defaultny. SW hackery radi varia a dari sa im v tom, pretoze dokazu lahko pochopit suvislosti a dokazu zachadzat do detailov. Varenie je subor jednoduchych pravidiel a postupov, ktorych kombinaciou sa daju dosiahnut necakane uspechy. Hacker necita kucharsku knihu preto, aby sa naucil, ako sa vari kuraci marinovany steak s hranolkami, ale preto, aby sa naucil, ako sa marinuje a ako sa robia hranolky, pretoze dnes chce kuraci marinovy steak s chlebom a zajtra len hranolky s tatarkou. Dalsou zaujimavou skupinou su pre mna pracovnici na NC a CNC strojoch, ktory vsak maju za ulohu nielen stroj ovladat, ale tiez udrziavat a zvysovat ich produkciu. Mal som moznost isty cas s takymito ludmi pracovat a zistil som, ze su to hackery. Preto, aby nedostali vypoved, ale aby naopak dostali premie, museli cely zlozity stroj pochopit do poslednej skrutky a tieto znalosti potom empiricky overovat a vyuzivat, az kym nedostali stroj na jeho fyzikalny limit vyroby. Potom zistili najslabsi clanok v tejto retazi, prestavali ho tak, aby zniesol viac a sli dalej. To je krasny priklad hackingu a hackerstva.

       Takze... nieje hacker ako hacker. To, ked media a politici nazyvaju zlocincov hackermi je velmi smutne. Cely technologicky pokrok je totiz zapricineny hackermi. Je smutne, ze blby novinar, ktory pise vo Worde clanok s nadpisom "Hacker sa nabural do banky a ukradol 100 000 000" si ani len neuvedomuje, ze keby neboli hackery, tak by zrejme pisal ten clanok ceruzkou na papier, ak vobec...

       • Re: Informačný terorizmus 16.12.2007 | 16:52
        cerno   Návštevník

        catcher velmi pekne si to napisal, ja by som xel dodat k tym nasim novinarom len tolko ze to co oni nazyvaju vo svojich duchaplnych clankoch hackermi ani tak hackeri niesu. To su vacsinou crackeri, ale toto si oni nedokazu zistit. Medzi tymito dvomi komunitami je obrovsky rozdiel.

       • Re: Informačný terorizmus 16.12.2007 | 17:56
        Avatar vid   Používateľ

        HW hackery zohrali velmi dolezitu ulohu v neslobodnych krajinach v minulosti tym, ze svojpomocne a nezavisle vyrabali (resp. snazili sa vyrobit/okopirovat) pocitace prepasovane zo slobodneho sveta, vid vychodonemeckych HW hackerov.

        hm, o tom som este nepocul, nejaki vychodonemecki hackeri prepasovali pocitace a reverzovali ich? Viem ze nejake samizdatove navody na vyrabanie pocitacov na vychode bolo (Galaksija), aj ze obidve strany ("slobodna" aj "neslobodna" :D) pocas studenej vojny reverzovali veci od tych druhych (USA, USSR). Ale o tom ze by nejaki nadsenci si sami prepasovali pocitace a reverzovali ich som fakt este nepocul. Vies mi k tomu dat nejaky zdroj, odkial to vies?

       • Re: Informačný terorizmus 19.12.2007 | 11:33
        Avatar ehmo   Používateľ

        konecne niekto kto to napisal od pluc, uz som myslel ze sa nik taky nenajde. uz par tyzdnov si spracuvavam data do jedneho celko, v mindmeistri mam uz skoro cele uml, som zvedavy ci to dopadne ako som ocakaval

        catcher, nabuduce skus prosim aspon tie i,y trosku sledovat, inak skvele
        ------------------------------
        http://blog.synopsi.com

        ------------------------------ http://blog.synopsi.com
     • Re: Informačný terorizmus 15.11.2007 | 12:27
      Avatar catcher   Používateľ

      Niesom si isty, ci mas spravnu znalost o termine hacker. To, ze media zaviedli termin hacker pre ludi, ktori su crackermi neznamena nic, presne tak, ako pre anglicanov nic neznamena nic to, ze slovaci sa rozhodli nazyvat ich anglicanmi - oni sa budu stale povazovat za englishman.

      Takze stokrat opakovane slova - hacker je specialista na nieco (nie nutne IT) a venuje sa tomu nielen profesionalne, ale aj zaujmovo. V podstate ide len o to, ze pocitacove technologie ho bavia natolko, ze sa stanu jeho konickom a neskor zisti, ze za jeho konicek mu je niekto ochotny platit a tak sa necha najat firmou, ktora mu dava zaujimave ulohy, ktorych riesenie ho bavi a dostava za to mzdu.

      Hacker v ziadnom pripade nieje niekto, kto vykonava akukolvek trestnu alebo zavrhnutiahodnu cinnost i napriek tomu, ze je najlepsim adeptom na jej vykonavanie z technickeho hladiska.

      • Re: Informačný terorizmus 15.11.2007 | 12:44
       Avatar blackhole_socket   Používateľ

       ty si to nepochopil ...mne to vysvetlovať nemusíš ! vysvetli to par milionom ludí na Slovensku !
       _______________________________________________________
       Linux je ako okena,kvalitný a lacný čistič oken...

  • Re: Informačný terorizmus 14.11.2007 | 20:54
   Avatar mysho   Používateľ

   a kde budeme kecat ked zhabu aj serveri na ktorych je blackhole.sk? budeme si potom pisat cez ICQ? Pokec?

   ===== google
   • Re: Informačný terorizmus 14.11.2007 | 21:04
    Avatar blackhole_socket   Používateľ

    server............ no každopádne by to bolo celkom zaujímavé ale podla vyjadrení michala sa oto polícia svojím zakrokom voči firme Websupport s.r.o. nepokúsila (mýslím júnové zhabanie serverov).
    _______________________________________________________
    Linux je ako okena,kvalitný a lacný čistič oken...

   • Re: Informačný terorizmus 18.11.2007 | 19:42
    Avatar Alexej   Používateľ

    kdyz uz tak teda jabber ne nejake posrane kapitalisticke ICQ ;-)

    ---- -_ _-_- _-_ _ ---- - -__- -_-- -_ _- - _
    • Re: Informačný terorizmus 20.11.2007 | 15:02
     wam4sh   Návštevník

     nie, nie. zhabali hysterku. zhabali websupport. cely bh hojde na icq a zhabu icq =) a vsetci potom prejdu na jabber =)

     --
     u pocitacov sa neda na nic spolahnut, ani na to, ze sa neda na nic spolahnut.

     • Re: Informačný terorizmus 24.11.2007 | 16:03
      Avatar blackhole_socket   Používateľ

      mimoriadne zaujímavá predstava =D ...hlavne tá časť ako zhabú servery icq :D :D :D
      (trochu to podla mojho názoru zachádza do sci-fi )
      _______________________________________________________
      Linux je ako okena,kvalitný a lacný čistič oken...

      • Re: Informačný terorizmus 27.11.2007 | 00:31
       wam4sh   Návštevník

       ziadne sc-ifi, chcel som regnut domenu ycq.com ale normalne je regnuta =)

       --
       u pocitacov sa neda na nic spolahnut, ani na to, ze sa neda na nic spolahnut.

       • Re: Informačný terorizmus 27.11.2007 | 00:37
        Avatar vid   Používateľ

        skus fbicq.com :)

  • Re: Informačný terorizmus 17.11.2007 | 00:17
   Avatar blackhole_porkac   Používateľ

   Tento clanok bude mat nejaku informacnu hodnotu asi len pre "Beznych uzivatelov" clen BH by mal mat v tychto vecia jasno.
   Taktiez rozdelit uzivatelov do troch skupin sa mi zda malo. Chybaju ti tam ludia co vobec nevedia zapnut pocitac, nieto ho este obsluhovat :) dalej nemas definovanych uzivatelov ktory vedia nastavit siet, nainstalovat program, spravovat system, poznajuaj ine OS ... ale nie su az na takej technickej urovni ako "hacker". Celkovo si myslim ze nazyvat ludi hackermi (aj ked si to napriklad zasluzia) je zbytocne elitarstvo.
   Co sa tyka faktu ze priblizne 90% vsetkych uzivatelov ma male a chabe znalosti ohladom PC s tym prakticky nenarobis nic, pretoze vacsina nema zaujem o samovzdelavanie, alebo mat taketo vedomosti ani nepovazuju za potrebne.
   Horsie je ked ma clovek zaujem a dostava same odpovede typu RTFM alebo po novom google. Ja osobne pokial vidim ze dotycmy ma zaujem sa to naucit a nie len "prid mi to urobit " tak sa snazim pomoct a poradit, Ako vsetci vieme zaciatky su tazke.
   Pretoze pokial nevzrastie informovanost o IT svete a sluzbach ktore poskytuje, tak by sa taka rozpravka ako informacny terorizmus mohla stat skutocnostou.

   =====================
   Ucime sa aby sme veciam rozumeli a mohli ich milovat :]

   =============== lekvar je sialeny napad, ako nespravit zo vsetkych sliviek slivovicu :]
   • Re: Informačný terorizmus 17.11.2007 | 12:39
    Avatar blackhole_tommyhot   Používateľ

    Horsie je ked ma clovek zaujem a dostava same odpovede typu RTFM alebo po novom google. Ja osobne pokial vidim ze dotycmy ma zaujem sa to naucit a nie len "prid mi to urobit " tak sa snazim pomoct a poradit, Ako vsetci vieme zaciatky su tazke.

    Vies ale ked ta na ICQ, jabberi a inde otravuje 20 ludi s tym ze si chcu nainstalovat linux (nie distribuciu ale linux, pretoze ani nevedia ze nejake distribucie existuju), tak co ine ako RTFM alebo UTFG im napises? Ja osobne nemam chut takym nieco vysvetlovat, pretoze je to po prve zdlhave a po druhe to aj tak nepochopia a budu v konecnom dosledku nuteni UTFG.

    Pamatam si moje zaciatky, tiez som bol sprosty ako kazdy, ale nepytal som sa otazky, o ktorych som vedel ze nemam o ich odpovediach ani najmensiu sajnu. Radsej som si pogooglil a potom ked uz som co to vedel, zacal som sa pytat ostatnych a taky postup by imho mal byt u kazdeho IT zacinajuceho cloveka.
    ----------
    tommyhot@hackingmachine:~$ microsoft &> /dev/null

    • Re: Informačný terorizmus 17.11.2007 | 15:30
     Avatar Raven   Používateľ

     - Vies ale ked ta na ICQ, jabberi a inde otravuje 20 ludi s tym ze si chcu nainstalovat linux (nie distribuciu ale linux, pretoze ani nevedia ze nejake distribucie existuju), tak co ine ako RTFM alebo UTFG im napises? -

     Ja by som ich odkazal na niektore slovenske stranky, ktore sa zaoberaju linuxom, popripade by som im dal nejaku live distribuciu (pastol linku kde si ju mozu stiahnut). Viem, ze je to zdlhave aj casovo narocne, ale su ludia, ktorym chyba troska samostatnosti a treba ich usmernit. ;-)
     Ale ked vidim, ze dakto sa len nudi a nemysli to s tou pomocou vazne a "chce len nieco skusit" a v konecnom dosledku ostane pri tom co pouziva, lebo je lenivy sa nieco nove naucit, alebo sam nieco urobit, tak tiez mi nanho ostavaju len odpovede typu UTFG alebo RTFM.

     ______________________________________________________ Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam...
     • Re: Informačný terorizmus 17.11.2007 | 19:33
      Avatar blackhole_porkac   Používateľ

      Suhlasim ze par ludi potrebuje na zaciatku trosku postrcit a tym ze ho zahltis manualmi povacsine prestane mat zaujem a vrati sa v oknam.

      Zaciatocnikom odporucam stranky projektu studakov s CVUT http://avc.siliconhill.cz. Videa s installfestov castokrat zaujmu viac ako citanie manualov. Potom ostava len dufat ze sa namotal a zacne sa samostatne vzdelavat.

      -------------------------
      Ucime sa aby sme veciam rozumeli a mohli ich milovat :]

      =============== lekvar je sialeny napad, ako nespravit zo vsetkych sliviek slivovicu :]
   • Re: Informačný terorizmus 17.11.2007 | 15:12
    Avatar Raven   Používateľ

    S tou informacnou hodnotou mas zcasti pravdu. Ale kazdy raz zacinal...
    Clanok je primarne urceny pre beznych userov. Pre tych ktori sa chcu naucit nieco nove, alebo si len precitat nieco zaujimave a preto navstevuju tento portal. Ja som tiez asi 2 roky len cital clanky, pretoze som vtedy zacinal s Linuxom a s unix-like systemami (v robote som sa musel naucit pracovat so Solarisom) . Neregistroval som sa , pretoze som sa este necitil byt na takej urovni, aby boli moje rady niekomu uzitocne a aby som bol prinosom pre tuto komunitu. Pretoze napisat komentar ku clanku jednou vetou, podla mna nie je umenie a dokaze to aj decko na zakladnej skole. Ale neprinieslo by to autorovi clanku potrebnu spatnu vazbu a degradovalo by blackhole na uroven slovenskych IT stranok (nazvy zamerne neuvadzam - kazdy si dokaze domysliet - nechcem vyvolavat flame) .
    K tomu rozdeleniu uzivatelov : tri skupiny sa mi zdalo dostatocne, pretoze malo za ulohu len rozdelit "zrno od pliev". Pretoze rozdelenie uzivatelov podla kategorii posobnosti a znalosti (hardware-isti, administratori, Linuxaci, jablckari, gameri, skript kiddies....) by bolo nad ramec tohoto clanku, pretoze kategorii by bolo kvantum a opisat taku siroku paletu VSETKYCH userov, ktori pouzivaju PC je podla mna v obycajnom clanku nemozne...
    Kategoriu lud,i co nevedia zapnut pocitac a ktori ho nevedia ani obsluhovat, som tam ani nedaval, pretoze IMHO to nie su uzivatelia pocitacov. Neviem si totiz v dnesnej dobe predstavit dospeleho pracujuceho cloveka , ktory nevie zapnut pocitac. Ak si ovsem nemyslel na nasich socialne neprisposobivych spoluobcanov :-D

    ______________________________________________________ Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam...
  • Re: Informačný terorizmus 29.06.2009 | 19:08
   W1cK3d   Návštevník

   len v 1 veci mam chaos...do hlavy mi kazda wikipedia (ci ruska, SK, anglicka alebo ceska) tlacia ine - ked vznikol internet, v CERNe ci ho vynasla americka armada?
   _________________________________________________________________________________
   kristusky a stare tricko...ITckar

   • Re: Informačný terorizmus 29.06.2009 | 19:21
    Avatar blackhole_tommyhot   Používateľ

    najskor by si si mal nastudovat rozdiel medzi internetom a world wide webom, pretoze internet != www

    btw aky ma zmysel komentovat kazdy jeden mrtvy thread?
    ----------
    tommyhot@hackingmachine:~$ microsoft &> /dev/null

    • Re: Informačný terorizmus 04.07.2009 | 14:12
     W1cK3d   Návštevník

     tx btw datum som si nevsimol ;)
     _________________________________________________________________________________
     kristusky a stare tricko...ITckar