Dohľadové systémy 3 – Nagios II

03.08.2008 20:49 | betmen

Po dlhšej odmlke spôsobenej nedostatkom času a následnom udelení si telesných trestov za nedodržanie záväzku, prichádzam s pokračovaním seriálu. Dnes dokončím načaté konfiguračné súbory a následne vytvorím fungujúcu infraštruktúru.

Z /etc/nagios rozpíšem súbor cgi.cfg. Opäť, aby som nekopíroval celý súbor, skopírujem len zaujímavé časti, prípadne časti, ktoré budem meniť.

Výcuc cgi.cfg:

use_pending_states=1
use_authentication=1
#default_user_name=guest
authorized_for_system_information=nagiosadmin
authorized_for_configuration_information=nagiosadmin
authorized_for_system_commands=nagiosadmin
authorized_for_all_services=nagiosadmin
authorized_for_all_hosts=nagiosadmin
authorized_for_all_service_commands=nagiosadmin
authorized_for_all_host_commands=nagiosadmin
default_statusmap_layout=5
refresh_rate=90


use_pending_states – táto možnosť je zaujímavá pri pridávaní nových služieb do nagiosu, ten totiž službu nekontroluje v momente jej pridania, ale scheduluje a potom, kým si neoverí fyzicky jej status, ju zobrazuje ako pending.

use_authentication – minule sme vytvárali nagiosadmina cez htaccess, keby sme prepli túto možnosť na 0, tak by sme sa nemuseli autnetifikovať, ale striktne sa to neodporúča, skôr je to možnosť pre nejaké uzavreté lokálne siete, kde si ľudia budú veriť navzájom. V každom prípade taký nagios potom nemôže byť reálne použiteľný z internetu.

default_user_name – štandardne vypnutá možnosť. Je to kompromis medzi vypnutou autentifikáciou a zapnutou autentifikáciou. Užívateľ sa nemusí autentifikovať, čo môže byť dosť nebezpečné.

authorized_for_blabla – v podstate môžte ľubovolnému užívateľovi umožniť prehliadať si veci, ku ktorým by normálne prístup nemal, štandardne má užívateľ prístup k informáciám o hostoch a službách, ktoré sú naviazané na užívateľa pomocou direktívy contacts alebo contact_groups (minulá časť seriálu hosts/local.cfg)

default_statusmap_layout – možnosť, v ktorej sa dá upraviť spôsob zobrazovania mapy monitorovaných systémov. Popis si pozrite sami

refresh_rate – web rozranie má nastavený autorefresh, 90 sekúnd je celkom v norme, aj tak len v málo firmách sedí človek, ktorého úlohou je pozerať sa na obrazovku statusov a väčšinou sa to rieši alertami cez email alebo/a sms.

Teraz prejdem k sľúbenej infraštruktúre, ktorá názorne predvedie možnosti, ktoré poskytuje nagios.

Pôvodný router1 nechám, to je gw do internetu, okrem toho pred ním mám ešte default gw pre localnet, na ktorom beží prípadový nagios zo seriálu. Preto ho pridám do hosts/local.cfg:

define host {
        host_name                      nagios-gw
        alias                          default gw
        address                        192.168.122.1
        hostgroups                      routers
        check_command                  check-host-alive
        max_check_attempts              3
        check_period                    24x7
        check_interval                  5
        retry_interval                  1
        contact_groups                  operators,
        notification_interval          20
        notification_period            24x7
        notification_options            d,u,r
}
define service {
        host_name                      nagios-gw
        service_description            PING
        check_command                  check_ping
        max_check_attempts              3
        check_interval                  5
        retry_interval                  1
        check_period                    24x7
        notification_interval          20
        notification_period            24x7
        contact_groups                  operators
        notification_options            w,c,r
}

Teraz už vieme, že k router1 sa nedostaneme, ak nám nepôjde nagios-gw, preto pridáme do konfigurácie router1 parenta, čím zabezpečíme, že keď nepôjde nagios-gw, nepôjde ani router1

V hosts/local.cfg pridáme do definície host router1 riadok:

parents                          nagios-gw

Okrem smerovačov (a neskôr aj iných služieb) by nebolo dobré, aby zostali obuvníkove deti bosé. Preto nastavíme monitorovanie služieb systému, na ktorom prevádzkujeme nagios.

Do hostgroups.cfg pridáme:

define hostgroup {
        hostgroup_name          servers
        alias                  serveriky
        members                node1, node2
}

do hosts/local.cfg:

define host {
        host_name                      node1
        alias                          Noda 1
        address                        192.168.122.90
        hostgroups                    servers
        check_command                  check-host-alive
        max_check_attempts              3
        check_period                    24x7
        check_interval                  5
        retry_interval                  1
        contact_groups                  operators,
        notification_interval          20
        notification_period            24x7
        notification_options            d,u,r
}

Parents mu nenastavíme, lebo z pohľadu nagiosu je to najbližší stroj. Po kontrole konfigurácie (nagios -v /etc/nagios/nagios.cfg) nám nagios správne zaplače, že nepozná node2, ktorú už máme v hostgroups, preto si pridáme aj tú:

define host {
        host_name                      node2
        alias                          Noda 2
        address                        192.168.122.179
        hostgroups                    servers
        check_command                  check-host-alive
        max_check_attempts              3
        check_period                    24x7
        check_interval                  5
        retry_interval                  1
        contact_groups                  operators,
        notification_interval          20
        notification_period            24x7
        notification_options            d,u,r
}

Po ďalšej kontrole konfigurácie zistíme, že už nemáme žiadne chyby, iba dve varovania súvisiace s tým, že k node1 a node2 sme nepriradili žiadne služby. Zatiaľ nám to neprekáža, pozrieme sa, čo sa zmenilo:

[root@node1 nagios]# service nagios reload
Running configuration check...done.
Reloading nagios configuration...done

a vo webrozhraní prejdeme do položky Status Map

Vidíme, že z pohľadu nagios procesu máme najbližšie seba (node1), node2, nagios-gw a jeho podriadený host router1.

Node2 je červená, zámerne som ju vypol, aby sme videli, ako vyzerajú hromy-blesky. Keďže sme si v contacts.cfg na rozdiel od mojich fiktívnych mailov nastavili korektné maily, tak nagios nám súčasne poslal aj email o tom, že node2 je down.

Ideme pridávať služby, najprv pridáme kontrolu webserveru:

define service {
        host_name                      node1
        service_description            HTTP
        check_command                  check_http
        max_check_attempts              3
        check_interval                  5
        retry_interval                  1
        check_period                    24x7
        notification_interval          20
        notification_period            24x7
        contact_groups                  operators
        notification_options            w,c,r
}

Podobne pridáme kontrolu SSH a SMTP:

define service {
        host_name                      node1
        service_description            SSH
        check_command                  check_ssh!22
        max_check_attempts              3
        check_interval                  5
        retry_interval                  1
        check_period                    24x7
        notification_interval          20
        notification_period            24x7
        contact_groups                  operators
        notification_options            w,c,r
}
define service {
        host_name                      node1
        service_description            SMTP
        check_command                  check_smtp
        max_check_attempts              3
        check_interval                  5
        retry_interval                  1
        check_period                    24x7
        notification_interval          20
        notification_period            24x7
        contact_groups                  operators
        notification_options            w,c,r
}

V commands.cfg nemáme definovaný príkaz check_ssh (minule som naschval použil iba check_tcp pre zjedndoušenie) medzi pluginmi, ale check_ssh máme. Preto ho pridáme do commands.cfg, najskôr si ale o ňom zistíme pár info:

[root@node1 nagios]# /usr/lib/nagios/plugins/check_ssh -h
check_ssh v1991 (nagios-plugins 1.4.12)
Copyright (c) 1999 Remi Paulmier <remi@sinfomic.fr>
Copyright (c) 2000-2007 Nagios Plugin Development Team
<nagiosplug-devel@lists.sourceforge.net>
Try to connect to an SSH server at specified server and port
Usage:check_ssh [-46] [-t <timeout>] [-r <remote version>] [-p <port>] <host>
Options:
-h, --help
    Print detailed help screen
-V, --version
    Print version information
-H, --hostname=ADDRESS
    Host name, IP Address, or unix socket (must be an absolute path)
-p, --port=INTEGER
    Port number (default: 22)
-4, --use-ipv4
    Use IPv4 connection
-6, --use-ipv6
    Use IPv6 connection
-t, --timeout=INTEGER
    Seconds before connection times out (default: 10)
-r, --remote-version=STRING
    Warn if string doesn't match expected server version (ex: OpenSSH_3.9p1)
-v, --verbose
    Show details for command-line debugging (Nagios may truncate output)
Send email to nagios-users@lists.sourceforge.net if you have questions
regarding use of this software. To submit patches or suggest improvements,
send email to nagiosplug-devel@lists.sourceforge.net

Podľa toho si do commands.cfg vytvoríme:

define command {
        command_name    check_ssh
        command_line    /usr/lib/nagios/plugins/check_ssh -H $HOSTADDRESS$ -p $ARG1$
}

Zaujímavý je napríklad argument -r, ktorý si do commandu môžme tiež pridať. Môže byť celkom použiteľný, ak by sa v budúcnosti vyskytla v nejakej verzii ssh remote vulnerability atď. Ja som použil iba port, ktorý mám často preložený niekde inde, aby mi zbytočne logy nešpinili rôzne roboty.

dáme service nagios reload a pozrieme sa do Service Detail webrozhrania:

Ako vidíme, služby sú v stave PENDING (viď info pri cgi.cfg), počkáme teda na refresh, ktorý nám naservíruje nasledovné:

Dostali sme warning (o ktorom dostaneme aj email), že http je forbidden. Je to preto, že http nám beží od minula default, iba kvôli nagiosu. Preto čisto kvôli nagiosu urobíme:

touch /var/www/html/index.html

nech nám dá pokoj. Po chvíli sa služba prepne do stavu OK. Samozrejme, že si konfiguráciu každý prispôsobí a nepredpokladám, že bude niekto monitorovať službu len preto, aby monitoroval, takže podobný stav u vás nevznikne.

Aby sme boli spokojnejší, budeme monitorovať ešte lokálne ukazovateľe. Pomocou balíka nagios-plugins máme dostatočnú výbavu

lokálne disky:

define service {
        host_name                      node1
        service_description            FS-ROOT
        check_command                  check_disk!/dev/hda2
        max_check_attempts              3
        check_interval                  5
        retry_interval                  1
        check_period                    24x7
        notification_interval          20
        notification_period            24x7
        contact_groups                  operators
        notification_options            w,c,r
}

Opravíme v commands.cfg pri príkaze check_disk nasledovné:

command_line    /usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 15% -c 5% -p $ARG1$

z pôvodných 85 a 95%, ktoré boli o zaplnení, check_disk ale kontroluje percentá volného miesta.

Okrem filesystémov môžme kontrolovať aj swap, load, počet prihlásených užívateľov atď (priamo z pluginov) alebo si môžme napísať svoje pluginy.

Aby som nerozpisoval jednu vec milión krát iným spôsobom, prejdem ďalej, na webe prejdem do Host detail:

a počkám na zmenu statusu:

Teraz by som chcel na druhom stroji tiež monitorovať aj nejaké služby. Http služba tam nebeží, smtp nebeží, postačí mi ssh a lokálny filesystém.

Na ssh použijem to isté, čo som použil pre node1:

define service {
        host_name                      node2
        service_description            SSH
        check_command                  check_ssh!22
        max_check_attempts              3
        check_interval                  5
        retry_interval                  1
        check_period                    24x7
        notification_interval          20
        notification_period            24x7
        contact_groups                  operators
        notification_options            w,c,r
}

Po opätovnom reloade nagiosu ssh nabehne do stavu pending. Vzniká ale problém, ako skontrolovať lokálny filesystém na node2, keď nie je dostupný cez žiadnu sieťovú službu?

Do boja povoláme nrpe (nagios remote plugin executor). Tu medzi verziu v repozitári a aktuálnou nie je až tak dramatický rozdiel, preto použijeme nrpe z EPEL repozitára.

[root@node2 ~]# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-3.noarch.rpm
Retrieving http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-3.noarch.rpm
warning: /var/tmp/rpm-xfer.x0CYsz: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 217521f6
Preparing...                ########################################### [100%]
  1:epel-release          ########################################### [100%]
[root@node2 ~]# yum install nrpe
Loading "fastestmirror" plugin
Loading mirror speeds from cached hostfile
* epel: ftp.nluug.nl
* base: ftp.fi.muni.cz
* updates: ftp.fi.muni.cz
* addons: ftp.fi.muni.cz
* extras: ftp.fi.muni.cz
epel                      100% |=========================| 2.1 kB    00:00
primary.xml.gz            100% |=========================| 1.0 MB    00:02
epel      : ################################################## 3574/3574
base                      100% |=========================| 1.1 kB    00:00
updates                  100% |=========================|  951 B    00:00
primary.xml.gz            100% |=========================| 158 kB    00:00
updates  : ################################################## 415/415
addons                    100% |=========================|  951 B    00:00
extras                    100% |=========================| 1.1 kB    00:00
Excluding Packages in global exclude list
Finished
Setting up Install Process
Parsing package install arguments
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package nrpe.x86_64 0:2.7-3.el5 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
=============================================================================
Package                Arch      Version          Repository        Size
=============================================================================
Installing:
nrpe                    x86_64    2.7-3.el5        epel              31 k
Transaction Summary
=============================================================================
Install      1 Package(s)
Update      0 Package(s)
Remove      0 Package(s)
Total download size: 31 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/1): nrpe-2.7-3.el5.x86 100% |=========================|  31 kB    00:00
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 217521f6
Importing GPG key 0x217521F6 "Fedora EPEL <epel@fedoraproject.org>" from /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL
Is this ok [y/N]: y
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
  Installing: nrpe                        ######################### [1/1]
Installed: nrpe.x86_64 0:2.7-3.el5
Complete!

Ako som spomenul, pre nrpe 2.12 môžte použiť spec file z epel repozitára a nabuildovať si novší nrpe.

Po nahlľiadnutí do /etc/nagios na node2 zistíme, že sa nám nainštaloval nrpe.cfg.

Stále nemáme pluginy, opäť môžme použiť nie najaktuálnejšie, ale použiteľné pluginy z repozitára epel:

yum install nagios-plugins

Nainštaluje sa nám balíček nagios-plugins. Balíček pluginov je trošku starší ako naše pôvodné vytvorené v minulej časti, to však nevadí. Jediný rozdiel spočíva v tom, že nie sú v /usr/lib/nagios/plugins, ale v /usr/lib64/nagios/plugins. Malý chyták spočíva v tom, že nagios-plugins neobsahuje pluginy samotné. Preto sa pozrieme, aké možnosti epel repozitár dáva:

yum search nagios-plugins

vyhodí to tony pluginov, lebo epel má každý plugin ako samostatný balík.

Nám postačí pre názornú ukážku:

yum install nagios-plugins-disk

Keď sa vám nechce prplať so všetkými pluginmi naraz, môžte nainšťalovať balík nagios-plugins-all

Pozrieme sa na zaujímavé časti /etc/nagios/nrpe.cfg:

server_port=5666
#server_address=192.168.1.1
#allowed_hosts=127.0.0.1,192.168.0.2
command[check_disk1]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_disk -w 20 -c 10 -p /dev/hda1

server_port – nrpe sa spúšťa ako služba, na ktorú sa pripája proces nagios serveru. 5666 je defaultný port.
server_address – ak chceme spustiť nrpe len na jednom interfejsi (v prípade, že ich máme viac), tak nastavíme ip adresu
allowed_hosts – ktoré hosty môžu prikazovať niečo nrpe démonovi. My si to teda zmeníme na:
allowed_hosts=127.0.0.1,192.168.122.90

Okrem toho sa odporúča použiť na obmedzenie aj /etc/hosts.allow ale v našom príklade to nepotrebujeme.

Príkazy sa nastavujú cez command, uviedol som jeden príklad, my si prirobíme svoj command:
command[check_disk_root]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_disk -w 15% -c 5% -p /

Podľa potreby povolíme 192.168.122.90 v iptables na port 5666 a spustíme nrpe démona:

[root@node2 nagios]# service nrpe start
Starting nrpe:                                            [  OK  ]

prípadne môžme rovno:

chkconfig –level 2345 nrpe on

aby sa služba spúšťala pri boote servera.

Prejdeme na server node1 a začneme uvažovať, čo nám chýba ku šťastiu. Spôsob, akým z nrpe na node2 získame informácie o našom disku. Na node1 budeme potrebovať check_nrpe plugin.

Keďže sme si minule nevyrobili nrpe plugin, nainštalujeme ho z epel repozitára:

[root@node1 nagios]# yum install nagios-plugins-nrpe
Loading "fastestmirror" plugin
Loading mirror speeds from cached hostfile
* epel: mirror.fraunhofer.de
* base: merlin.fit.vutbr.cz
* updates: merlin.fit.vutbr.cz
* addons: merlin.fit.vutbr.cz
* extras: merlin.fit.vutbr.cz
Excluding Packages in global exclude list
Finished
Setting up Install Process
Parsing package install arguments
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package nagios-plugins-nrpe.x86_64 0:2.7-3.el5 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
=============================================================================
Package                Arch      Version          Repository        Size
=============================================================================
Installing:
nagios-plugins-nrpe    x86_64    2.7-3.el5        epel              19 k
Transaction Summary
=============================================================================
Install      1 Package(s)
Update      0 Package(s)
Remove      0 Package(s)       
Total download size: 19 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/1): nagios-plugins-nrp 100% |=========================|  19 kB    00:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
  Installing: nagios-plugins-nrpe          ######################### [1/1]
Installed: nagios-plugins-nrpe.x86_64 0:2.7-3.el5
Complete!

Ako vieme už z node2, epel repozitár uložil plugin do /usr/lib64/nagios/plugins.
Skontrolujeme teda, či bude fungovať, ako chceme:

[root@node1 nagios]# /usr/lib64/nagios/plugins/check_nrpe -H node2.test.tld -c check_disk_root
DISK OK - free space: / 4513 MB (61% inode=95%);| /=2837MB;6587;7362;0;7750

Takže funguje.

(Áno viem, že minule bol nagios nainštalovaný na i386 systéme, musel som však urobiť pár zmien a tak mi teraz beží na x86_64, nagios balík a nagios-plugins balík som nabuildoval zo src.rpm balíkov, ktoré som priložil v minulej časti)

Aj keď plugin funguje, nagios by bol stále zmätený, preto do commands.cfg pridáme:

define command {
        command_name    check_nrpe
        command_line    /usr/lib64/nagios/plugins/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$
}

a do hosts/local.cfg:

define service {
        host_name                      node2
        service_description            FS-ROOT
        check_command                  check_nrpe!check_disk_root
        max_check_attempts              3
        check_interval                  5
        retry_interval                  1
        check_period                    24x7
        notification_interval          20
        notification_period            24x7
        contact_groups                  operators
        notification_options            w,c,r
}

service nagios reload a po chvíľke PENDING stavu na službu uvidíme:

Alternatívou k nrpe je použitie pluginu check_by_ssh, kedy sa nagios pripojí na ssh, vykoná lokálny plugin a vráti výsledok (o tom niekedy neskôr).

Dobre, máme pár prkotín, môžme ísť rozvetvovať našu infraštruktúru. Ďalej budeme kontrolovať stroj u iného providera, preto si nadefinujeme dostupnosť bodov oboch providerov v peeringovom centre (SIX).

Do hosts/local.cfg pridáme:

define host {
        host_name                      local-isp-six
        alias                          six lokalneho providera
        address                        IP_routra_nasho_providera_v_sixe
        parents                        router1
        hostgroups                    routers
        check_command                  check-host-alive
        max_check_attempts            3
        check_period                  24x7
        check_interval                5
        retry_interval                1
        contact_groups                operators,
        notification_interval          20
        notification_period            24x7
        notification_options          d,u,r
}

a do hosts/serverovna-1.cfg dáme:
define host {
        host_name                      serverovna-isp
        alias                          isp serverovne
        address                        ip_routra_serverovne
        parents                        local-isp-six
        hostgroups                    routers
        check_command                  check-host-alive
        max_check_attempts            3
        check_period                  24x7
        check_interval                5
        retry_interval                1
        contact_groups                operators,
        notification_interval          20
        notification_period            24x7
        notification_options          d,u,r
}
define host {
        host_name                      serverovna-gw
        alias                          gw serverov
        address                        gw_ktoru_pouzivaju_nase_servery
        parents                        serverovna-isp
        hostgroups                    routers
        check_command                  check-host-alive
        max_check_attempts            3
        check_period                  24x7
        check_interval                5
        retry_interval                1
        contact_groups                operators,
        notification_interval          20
        notification_period            24x7
        notification_options          d,u,r
}

A konečne pridáme aj jeden server z tej serverovne:

define host {
        host_name                      nn01
        alias                          nn01
        address                        ip_servera
        parents                        serverovna-gw
        hostgroups                    servers
        check_command                  check-host-alive
        max_check_attempts              3
        check_period                    24x7
        check_interval                  5
        retry_interval                  1
        contact_groups                  operators,
        notification_interval          20
        notification_period            24x7
        notification_options            d,u,r
}

Pridáme si hosts/serverovna-2.cfg:

define host {
        host_name                      serverovna2-isp
        alias                          isp serverovne2
        address                        ip_adresa_isp2
        parents                        local-isp-six
        hostgroups                    routers
        check_command                  check-host-alive
        max_check_attempts            3
        check_period                  24x7
        check_interval                5
        retry_interval                1
        contact_groups                operators,
        notification_interval          20
        notification_period            24x7
        notification_options          d,u,r
}
define host {
        host_name                      serverovna2-gw
        alias                          gw serverov
        address                        gateway_IP_adresa_serverovne2
        parents                        serverovna2-isp
        hostgroups                    routers
        check_command                  check-host-alive
        max_check_attempts            3
        check_period                  24x7
        check_interval                5
        retry_interval                1
        contact_groups                operators,
        notification_interval          20
        notification_period            24x7
        notification_options          d,u,r
}
define host {
        host_name                      centurion1
        alias                          centurion1
        address                        ip_centurion1
        parents                        serverovna2-gw
        hostgroups                    servers
        check_command                  check-host-alive
        max_check_attempts              3
        check_period                    24x7
        check_interval                  5
        retry_interval                  1
        contact_groups                  operators,
        notification_interval          20
        notification_period            24x7
        notification_options            d,u,r
}
define host {
        host_name                      centurion2
        alias                          centurion2
        address                        ip_centurion2
        parents                        serverovna2-gw
        hostgroups                    servers
        check_command                  check-host-alive
        max_check_attempts              3
        check_period                    24x7
        check_interval                  5
        retry_interval                  1
        contact_groups                  operators,
        notification_interval          20
        notification_period            24x7
        notification_options            d,u,r
}

reloadneme nagios a pozrieme sa, ako sa nám rozrástla chobotnica:

Stále nás ale môžu jedovať dve veci. Prvou z nich je skutočnosť, že okrem toho či zariadenia žijú nevieme, čo na nich beží a v akom stave. Druhou nezbednosťou sú nepekné otázniky na Status mape. Najprv vyriešime škaredé otázniky.
Nagios umožňuje k jednotlivým hostom prideliť obrázky. Skočíme preto napríklad sem: http://www.nagiosexchange.org/cgi-bin/page.cgi?g=1320.html;d=1

a obrázky rozbalíme do /usr/share/nagios/images/logos/

Následne začneme editovat definície hostov, k routrom pridáme 2 riadky:

icon_image router40.gif
statusmap_image router40.gd2

k serverom podľa toho, čo používajú.
Pre centos si logo vyrobíme:
[root@node1 logos]# wget http://blog.evandavey.com/wp-content/uploads/2008/04/centos-logo.png
....
convert -resize 25% ./centos-logo.png centos40.png
yum install gd-progs
pngtogd2 centos40.png centos40.gd2 100 2

Následne po dorobení icon_image a statusmap_image a po reloade nagiosu uvidíme niečo takéto:

Opäť kilometer textu a malý výsledok a preto, aby to dávalo zmysel, budem pokračovať nabudúce. Konkrétne sa lepšie pozriem na host a service dependencies (momentálne som ich len načrtol prípravou v konfigurácii), na tvorbu pluginov, na ďalšie konfiguračné možnosti, na web rozhranie a veci, ktoré som zabudol napísať sem.

  • Re: Dohľadové systémy 3 – Nagios II 06.08.2008 | 00:12
   Avatar blackhole_holden   Používateľ

   Ako je to s monitorovanim SIP v nagiose? Existuje nejaky plugin, ale velmi funkcny nie je... aj ked je dost mozne, ze predbieham a bude to v casti III. :)

   • Re: Dohľadové systémy 3 – Nagios II 06.08.2008 | 18:18
    Avatar betmen   Používateľ

    nepredbiehas,
    ustrednu som nemonitoroval ziadnu, preto nemam skusenosti s tym, co a ako je pouzitelne.
    na nagiosexchange.com je par veci co si zrejme aj pozeral a vyhodnotil za nie velmi funkcne

    ______________
    nález plný strát

    ______________ kam by som chodil...na dvor