Internet pre Vsetkych

02.07.2002 21:30

Organizátori historicky najúspešnejšej internetovej petície na Slovensku založili občianske združenie Internet pre všetkých.

Internetová petícia, ku ktorej sa doteraz pripojilo vyše 10 800 občanov a internetový protest proti zdražovaniu cien internetu s podporou vyše 500 internetových serverov a stránok sa tak stal podnetom na vznik mimovládnej organizácie, ktorej cieľom je podpora budovaniu informačnej spoločnosti na Slovensku so zameraním na Internet.

Za akútny problém považujú internetovú penetráciu v domácnostiach a s tým veľmi úzko súvisiacu cenu internetu. Tá sa stále zvyšuje a monopolný poskytovateľ dial-up internetu Slovenské Telekomunikácie, a.s. a chystá sa ju v najbližších mesiacoch znovu drasticky zvýšiť. Od začiatku tohto roka organizujú predstavitelia IPV protestnú kampaň Internet proti monopolu na stránkach www.bystro.sk. Občania sa podpisujú pod petíciu proti zvyšovaniu cien internetu, monopolným praktikám a vysokej sadzbe DPH za internetové služby. Táto petičná akcia sa v priebehu pár týždňov stala najúspešnejšou v dejinách slovenského internetu, vyvolala obrovskú publicitu, ale hlavne reakcie kompetentných predstaviteľov štátnych organizácií, monopolu a súkromných firiem.

Vyše 500 internetových serverov a stránok, ktoré zobrazujú protestné banery proti drastickému zvyšovaniu cien internetu za rozvoj internetizácie Slovenska. Ešte sa nikdy v dejinách slovenského internetu nezdružilo toľko serverov a stránok proti spoločnému cielu. V proteste síce chýbajú veľké internetové portály, no pre malý reklamný trh kde príjmy od jedného zadávatela reklamy držia portál nad vodou je to pochopiteľné.

„Trpím na zriedkavú poruchu nervového systému, známu ako Guillan-Barrého syndróm. Ako mladší som bol odkázaný na invalidný vozík a lekári mi nedokázali pomôcť. Keď som objavil Internet, využil som ho na hľadanie informácií o svojej chorobe. Napokon som našiel potrebné informácie a aj vďaka im dnes dokážem chodiť. Rozčúlilo ma zvyšovanie cien Internetu a tak sme spolu s mojim priateľom Jurajom Bystrickým na stránke www.bystro.sk začali protestovať. Zaujímali sme sa o proces informatizácie na Slovensku a dozvedali sme sa o ďalších a ďalších problémoch ktoré trápia Slovensko,“ vysvetľuje Peter Polakovič, prezident organizácie Internet pre všetkých (IPV).

Predstavitelia IPV sú presvedčení, že vo svete sa stal a stáva Internet hybnou silou rastu ekonomiky, médiom, ktoré zabezpečuje kvalitnejšiu a efektívnejšiu formu komunikácie, médiom, ktoré zabezpečuje spoločensky najdôležitejšie role vzdelávania a informovania. Internet je podporovaný, cenovo prístupný, a má svoje dôležité miesto v spoločnosti. Žiaľ na Slovensku je to ale naopak a aj napriek dennodenným vyhláseniam politikov o podpore informatizácie a internetizácie Slovenskej republiky sa toho v praktickej rovine deje pramálo.

Juraj Bystrický, viceprezident IPV dodáva: „Predstavte si modernú spoločnosť, ktorá sa prostredníctvom Internetu podieľa na vytváraní zákonov, pripomienkuje návrhy svojich poslancov, vedie diskusie, hľadá optimálne riešenia pre svoje problémy - pomáha vytvárať lepší život. Toto všetko je v prostredí Internetu celkom reálne a pritom tak jednoduché. Práve Internet môže byť tým pravým nástrojom pre DEMOKRACIU. Práve Internet môže byť tým pravým nástrojom pre lepšiu, vyspelejšiu spoločnosť. Elita sveta si tento fakt uvedomila a Internet rozširuje. Pýtam sa, Slováci, prečo bránite Slovákom v lepšom živote? A aj práve preto vzniká IPV.“

Význam Internetu vyzdvihuje Jozef Duháček, druhý viceprezident IPV: \"Internet je médium číslo jedna tohoto tisícročia. Definitívne zmazáva bariéry tým, že poskytuje informácie a priame spojenie na niektorého z tých miliónov ľudí doslova na končekoch prstov a to nielen pre jednotlivcov ale tiež pre celé firmy a dokonca aj štáty. Nech ste hocikto a nech robíte hocičo, nevyčerpateľná studňa s názvom Internet Vám vždy poskytne to čo práve potrebujete. Internet je miesto, kde informácie a kontakty sú vždy na dosah.\"

IPV uvažuje o realizácií rôznych projektov, ktoré by mali bežnému občanovi poskytnúť dôležité informácie pre skvalitnenie jeho života. Peter Polakovič naznačuje: „Napríklad zdravotne postihnutí majú nedostatočné možnosti a ani nevedia správne používať počítače a Internet. V dôsledku toho je pre nich zložitejšie získavať informácie a kvalifikované zamestnanie. Aby sa informačná technológia nestala ďaľšou bariérou medzi postihnutými a bežnou populáciou, bude treba pripravit zdravotne postihnutých na prácu s nimi.“ Už teraz IPV na svojich stránkach informuje o stave informačnej spoločnosti na Slovensku a aktuálnych technologických novinkách.

Ciele združenia Internet pre všetkých:

Sledujeme nasledujúce ciele ktoré nás privedú k plnohodnotnej informačnej spoločnosti:

- Dosiahnuť významnú redukciu taríf za prístup na Internet posilnením konkurencie alebo prostredníctvom cenovej regulácie, hlavne prudko znížiť ceny za nočné surfovanie, keď sú linky najmenej zaťažené,
- urýchlenie príchodu nových technológií, hlavne DSL,
- zabezpečenie rýchleho prístupu na Internet pre akademické pracoviská,
- pripojenie všetkých škôl na Internet zadarmo vrátane počítačového vybavenia,
- rýchlejší Internet pre výskumných pracovníkov a študentov,
- urýchlene pripravenie a schválenie potrebnej legislatívy (hlavne telekomunikačný zákon),
- dodržiavanie tejto legislatívy a uvádzať ju do praxe (hlavne pri elektronickom podpise),
- dodržiavanie medzinárodne platného programu informatizácie spoločnosti eEurope+,
- pripravenie viacero používateľských programov s Internetovým paušálom,
- regulovanie ceny Internetu až do vytvorenia konkurenčného prostredia,
- zníženienie DPH na počítače, softvér, Internetové služby,
- pravdivé a objektívne informovanie širokej verejnosti o dianí v telekomunikačnom sektore,
- oboznamovanie verejnosti s dianim a trendami v zahraničí,
- priblížiť moderné informačné technológie viac k ľuďom,
- vysvetliť výhody Internetu,
- rozšíriť jeho používateľskú základňu,
- umožnenie daňovníkovi - fyzickej osobe raz za tri roky pri kúpe osobného počítača uplatniť ho ako nezdaniteľnú položku,
- zmenenie obdobia odpisov počítačov a softvéru pre podnikateľov (zo štyroch na dva roky),
- urýchlenie inovácie.

Poslanie združenia Internet pre všetkých:

Poslaním združenia je podporovať rozvoj komunikačných a informačných technológií, čo zahŕňa hlavne:
- Lacnejší, rýchlejší a bezpečnejší internet,
- urýchlenie vybudovania základných pilierov informačnej spoločnosti,
- stimulovanie využívania internetu a podporovanie investícií do ľudí a ich kvalifikácie.
Takto prispievať k procesu približovania Slovenskej republiky k modernej Európe a podporovať plnenie cielov obsiahnutých v programe eEurope+. Neustálou informačnou činnosťou oboznamovať širokú verejnosť o súčasnom stave telekomunikačného sektora s dôrazom na rozvoj informatizácie a internetizácie slovenskej spoločnosti a upozorňovanie na nedostatky, ktoré zabraňujú rozvoju informačnej spoločnosti na Slovensku.
Napomáhať zavádzaniu internetu do verejnej správy so zámerom ušetriť občanom financie a čas strávený na úradoch. Spolupracovať so širokým spektrom organizácií, združení a firiem s cielom podpory procesu informatizácie spoločnosti a organizácie kampaní so vzdelávacou charakteristikou.
Musíme vyvynúť spoločné úsilie zamerané na spoločnú implementáciu informačnej spoločnosti na Slovensku. Otázka lepšej informovanosti verejnosti o výhodách využívania informačných technológii, resp. internetu, je v našom prostredí značne poddimenzovaná. Je potrebné vykonávať neustálu osvetu, dokladovať ju však treba aj jasnými krokmi smerom k sprístupneniu informačných technológií širokej verejnosti. Intenzívne využívanie informácií a komunikačných technológií a nástup Internetu dalo občanom a orgánom verejnej správy, ako aj väčším a malým podnikom, do rúk veľmi mocné nástroje. Výsledkom sú významné zmeny vnútornej organizácie verejnej správy a podnikov, ako aj v kvalifikačných požiadavkách a v organizácii práce, vo vzťahoch medzi podnikmi, obchodnými partnermi, občanmi a verejnou správou. Tieto technológie majú významný vplyv na celkovú ekonomiku a na opatrenia, ktoré riadia a podporujú ich využívanie a implementáciu, sú rozhodujúce pri modernizácii ekonomík a prispievajú k vytváraniu nových príležitostí pre zamestnanosť a zapojenie sa do novej, znalostnej ekonomiky.
V súčasnosti je podstatné, aby občania, podniky a orgány verejnej správy mali prístup k moderným komunikačným sieťam a k službám dostupným v týchto sieťach. K dosiahnutiu tohto ciela je potrebné výrazne podporovať informatizáciu spoločnosti, pričom si je treba uvedomiť že pri tomto procese je najdôležitejší proces internetizácie. Vo svete sa stal a stáva Internet hybnou silou rastu ekonomiky, médiom ktoré zabezpečuje kvalitnejšiu a efektívnejšiu formu komunikácie. Zabezpečuje spoločensky najdôležitejšie role vzdelávania a informovania. Internet je podporovaný, cenovo prístupný, jednoducho má svoje dôležité miesto v spoločnosti. Na Slovensku je to ale naopak a aj napriek dennodenným vyhláseniam politikov o podpore informatizácie a Internetizácie Slovenskej republiky sa toho v praktickej rovine deje pramálo. Aj preto, že sa nachádzame v prostredí monopolu, ktorý si s nami robí čo chce. Nijaký konkurent, žiadna alternatíva, existencia jedinej možnosti. Všetko podporované nedostatočnou legislatívou.
Ak sa táto krajina začne správať k mladým ľuďom macošsky, stratia pocit koreňov. Sme študenti, vieme o čom hovoríme. Ak Slovensko neposkytne mladým možnosti, hrozí, že príde o najschopnejších. Svet sa stal malým. Mladí ľudia sú najlepšou investíciu, pokial sa im nevytvoria podmienky na rozvoj, odchádzajú. Ako kedysi v Anglicku, keď odišli za oceán a vytvorili novú civilizáciu. Pokial sa nevytvoria lepšie podmienky hlavne v oblasti prístupu na internet - teda prístupu k informáciam, vzdelávaniu, začnime sa obávať že Slovensko zostane krajinou starých ľudí.i4v