Common Lisp (6) - praktický príklad

23.05.2008 01:30 | Články | Adam Sloboda
V tejto časti si znova s pomocou SDL vykreslíme sľúbenú Mandelbrotovu množinu (najznámejší fraktál). Poďme rovno na to.

Vykreslenie Mandelbrotovej množiny.

Ako prvé si vytvoríme mandelbrot.asd:

(asdf:defsystem #:mandelbrot
 :depends-on (#:sdl)
 :components ((:file "mandelbrot")))

A začiatok zdrojového súboru mandelbrot.lisp (znovu exportujeme funkciu start):

(defpackage #:mandelbrot
 (:use #:cl #:sdl)
 (:export #:start))
 
(in-package #:mandelbrot)

Teraz môžeme začať písať kód. Základný výpočet Mandelbrotovej množiny je celkom jednoduchý, dokonca aj na Wikipedii tvorí malú časť celého článku. Prepíšeme si nasledujúci pseudokód do Lispu:

For each pixel on the screen do:
{
 x = x0 = x co-ordinate of pixel
 y = y0 = y co-ordinate of pixel

 iteration = 0
 max_iteration = 1000
 
 while ( x*x + y*y <= (2*2) AND iteration < max_iteration ) 
 {

  xtemp = x*x - y*y + x0
  y = 2*x*y + y0

  x = xtemp

  iteration = iteration + 1
 }
 
 if ( iteration == max_iteration ) 
 then 
  colour = black
 else 
  colour = iteration

 plot(x0,y0,colour)
}

Tento výpočet môžeme realizovať s jednoduchým použitím makra do (pre jednoduchšie konštrukcie existujú zjednodušené verzie dolist a dotimes):

(do ((var1 init-form [step-form])
   ...)
  (end-form
   [result-form])
  body*)

Prvý je zoznam premenných, ktorým sa priradia počiatočné hodnoty a po každej iterácii je možné im priradiť novú hodnotu. Ďalší je zoznam, ktorý obsahuje test na ukončenie (ukončí sa ak je výsledok pravdivý) a voliteľnú návratovú hodnotu. Ďalej nasledujú výrazy, ktoré sa majú vykonávať pri každej iterácii. Toto makro nám poskytuje také možnosti, že telo ani nevyužijeme:

(defun mandelbrot (x0 y0)
 (do ((iteration 0 (1+ iteration))
    (x 0 (+ x0 (- (* x x) (* y y))))
    (y 0 (+ y0 (* 2 x y) )))
   ((or (> (+ (* x x) (* y y)) 4)
      (>= iteration *iterations*))
    (if (= iteration *iterations*) nil iteration))))

V každej iterácii inkrementujeme premennú iteration a premenným x a y priradíme hodnotu podľa výpočtu. Výpočet a priradenie nových hodnôt môžeme spraviť narozdiel od pseudokódu v jednom kroku, pretože hodnoty sú najskôr vypočítané a potom priradené (paralelne), variant do* priradzuje postupne (sekvenčne). Takéto postupné priradenie spôsobuje zaujímavú deformáciu. Náš test na ukončenie je negovaný oproti pôvodnému, pretože sa používa v opačnom význame. Po splnení podmienky vrátime počet iterácii, resp. nil ak by sme ešte pokračovali (je to prvok množiny).

Teraz už len nejak tento výpočet zužitkovať. Globálne funkcie ovplyvňujúce zobrazenie a inicializácia SDL:

;; súbor pre screenshot
(defvar *file* "mandelbrot.bmp")
 
;; inicializácia SDL
(defvar *width* 640)
(defvar *height* 480)
(defvar *bpp* 24)
(defvar *flags* (logior sdl:+resizable+
            sdl:+swsurface+))
 
;; obdĺžnik v komplexnej rovine, ktorý vykreslujeme
(defvar *rect* nil)
;; počet iterácií pre pixel
(defvar *iterations* 256)
;; priblíženie
(defvar *zoom* 1.0)
 
(defun init-sdl ()
 (sdl:init (logior sdl:+init-video+))
 (let ((surface (sdl:set-video-mode *width* *height* *bpp* *flags*)))
  (when (sgum:null-pointer-p surface)
   (error "Unable to set video mode"))
  (sdl:wm-set-caption "CL-SDL Mandelbrot set" nil)
  surface))

S našimi znalosťami nie je problém rozlúštiť ani nasledujúcu dlhú a nudnú funkciu (číselné kódy označujú šípky, ďalšie použité klávesy sú R na prekreslenie, W/E pre zoom, S pre uloženie a Q pre ukončenie).

(defun run-sdl-event-loop (surface pixel-fn)
 (sdl:event-loop
  (:key-down (scan-code key mod unicode)
       (cond ((= key (char-code #\q))
           (return))
          ((= key (char-code #\w))
           (incf *zoom* 0.45))
          ((= key (char-code #\e))
           (decf *zoom* 0.45))
          ((= key 273)
           (incf (second *rect*) 0.1)
           (incf (fourth *rect*) 0.1))
          ((= key 274)
           (decf (second *rect*) 0.1)
           (decf (fourth *rect*) 0.1))
          ((= key 275)
           (incf (first *rect*) 0.1)
           (incf (third *rect*) 0.1))
          ((= key 276)
           (decf (first *rect*) 0.1)
           (decf (third *rect*) 0.1))
          ((= key (char-code #\s))
           (sdl:save-bmp surface *file*))
          ((= key (char-code #\r))
           (plot surface *rect* pixel-fn)))
       (format t "zoom: ~f~%rect: ~{~f ~}~%" *zoom* *rect*))
  (:key-up (scan-code key mod unicode)
      (cond ((= key (char-code #\q))
          (return))))
  (:quit ()
     (return))
  (:resize (width height)
      (setf *width* width
         *height* height
         surface (sdl:set-video-mode *width* *height* *bpp* *flags*)))
  (:idle ()
     (sleep 0.05))))

Taktiež funkcia pre štart nášho programu:

(defun start (&key (rect nil rect-p) (transform-name :greyscale))
 (if rect-p
   (setf *rect* rect)
   (setf *rect* (list -2.2 1.2 0.8 -1.2)))
 (unwind-protect
    (progn
     (let ((surface (init-sdl)))
      (run-sdl-event-loop surface (make-pixel-fn transform-name))))
  (sdl:quit)))

Transformačná funkcia v našom programe spôsobí sfarbenie podľa návratovej hodnoty (nil alebo počet iterácií). Tu je funkcia, ktorá nám vráti kresliacu funkciu:

(defun make-pixel-fn (name)
 (cond
  ((equal name :pure)
   #'(lambda (surface x y colour)
     (if (null colour)
       (cl-sdl:draw-pixel surface x y 0 0 0
       :check-lock-p nil :update-p nil :clipping-p nil)
       (cl-sdl:draw-pixel surface x y 255 255 255
       :check-lock-p nil :update-p nil :clipping-p nil))))
  ((equal name :colours)
   (let ((palette '(( 0 0 0) ( 0 0 170) ( 0 170 0) ( 0 170 170) 
           (170 0 0) (170 0 170) (170 85 0) (170 170 170) 
           ( 85 85 85) ( 85 85 255) ( 85 255 85) ( 85 255 255) 
           (255 85 85) (255 85 255) (255 255 85) (255 255 255))))
    #'(lambda (surface x y colour)
      (let ((c (nth (mod (or colour 0) 16) palette)))
       (cl-sdl:draw-pixel surface x y (first c) (second c) (third c)
       :check-lock-p nil :update-p nil :clipping-p nil)))))
  ((equal name :redscale)
   #'(lambda (surface x y colour)
     (if (null colour)
       (cl-sdl:draw-pixel surface x y 0 0 0
       :check-lock-p nil :update-p nil :clipping-p nil)
       (let ((c (ash colour 16)))
        (cl-sdl:draw-pixel surface x y 
                 (mod (* 8 (ldb (byte 8 16) c)) 256)
                 (mod (* 8 (ldb (byte 8 8) c)) 256)
                 (mod (* 8 (ldb (byte 8 0) c)) 256)
                 :check-lock-p nil
                 :update-p nil
                 :clipping-p nil)))))
  ((equal name :greyscale)
   #'(lambda (surface x y colour)
     (if (null colour)
       (cl-sdl:draw-pixel surface x y 0 0 0
       :check-lock-p nil :update-p nil :clipping-p nil)
       (let ((c (mod (ash colour 3) 256)))
        (cl-sdl:draw-pixel surface x y c c c
        :check-lock-p nil :update-p nil :clipping-p nil)))))))

Teraz nám už chýba len funkcia, ktorá pre všetky pixely spraví výpočet a vykreslí bod (táto funkcia prepočítava polohu bodu pixelu na polohu v obdĺžniku, ktorý naozaj vykreslujeme). Zase je to jednoduchá funkcia, kde aplikujeme základné poznatky. with-possible-lock-and-update používame na uzamknutie, pretože budeme zakreslovať pixely, na konci sa celá obrazovka prekreslí.

(defun plot (surface rect pixel-fn)
 (let ((x0 (first rect))
    (y0 (second rect))
    (x1 (third rect))
    (y1 (fourth rect)))
  (with-possible-lock-and-update (surface t t 0 0 *width* *height*)
   (let ((x-step (float (/ (/ (abs (- x0 x1)) *width*) *zoom*)))
      (y-step (float (/ (/ (abs (- y0 y1)) *height*) *zoom*))))
    (loop :for y :from 0 :below *height* :do
      (loop :for x :from 0 :below *width* :do
       (funcall pixel-fn surface x y (mandelbrot
                       (float (+ x0 (* x-step x)))
                       (float (- y0 (* y-step y)))))))))))

Makro with-possible-lock-and-update je požičané z knižnice cl-sdl a preto ho tu ani nebudem uvádzať.

A to je všetko (kompletný zdrojový kód). Pre záujemcov dávam k dispozícii optimalizovaný zdrojový kód (natívne kresliace funkcie knižnice a deklarácie typov premenných), na testovacom počítači bolo zobrazenie 640×480 vykreslené viac než 15x rýchlejšie. Nabudúce si trochu priblížime makrá.