Xgl 3D desktop

Sekcia: Hardware a Drivery 13.02.2007 | 20:52
Avatar Viliam Oravec Kubuntu 10.04 (MSI GX700PX)  Používateľ
Nazdárek spolubojovníci,

dúfam, že sa mi budete vedieť pomôcť. Pokúšam sa na mojom PC rozbehať Xgl. ALE ono to vyžaduje 3D drivery. Mám GK Nvidia Geforce tak som si ich stiahol. Kompilácia neprebehla vôbec Vypísalo niečo takéto.


( je to pod týmto textom. kvôli dĺžke 5000 znakov.)


... ale to je vedľajšie. Tak som si pobehal pohľadať k stýčkovi google nejaké to info. Dopátral som sa k tomu, že možno použiť Yast Online Update (YOU) . Keď som v ňom potrebný driver hľadal tak som nič nenašiel.

ČO mám teda ešte robiť? Poprosil by som Vás o ak možno 100% zaručený spôsob. Už sa tu s tým hrám asi 4 dni.

Iba pripomeniem, že som updatoval (práve kvôli Xgl) so SuSE Linux-u 10.0 na openSuSE 10.2. - ktoré som stiahol z netu. Ď.
Všichni mněli ruce od krve, jenom já hubu... :)
  • Re: Xgl 3D desktop 13.02.2007 | 20:59
   Avatar Viliam Oravec Kubuntu 10.04 (MSI GX700PX)  Používateľ
   nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
   creation time: Tue Feb 13 19:17:53 2007

   option status:
   license pre-accepted : false
   update : false
   force update : false
   expert : false
   uninstall : false
   driver info : false
   no precompiled interface: false
   no ncurses color : false
   query latest driver ver : false
   OpenGL header files : true
   no questions : true
   silent : false
   no backup : false
   kernel module only : false
   sanity : false
   add this kernel : false
   no runlevel check : false
   no network : false
   no ABI note : false
   no RPMs : false
   force tls : (not specified)
   force compat32 tls : (not specified)
   X install prefix : /usr/X11R6
   OpenGL install prefix : /usr
   compat32 install prefix : (not specified)
   installer install prefix: /usr
   utility install prefix : /usr
   kernel name : (not specified)
   kernel include path : (not specified)
   kernel source path : (not specified)
   kernel output path : (not specified)
   kernel install path : (not specified)
   proc mount point : /proc
   ui : (not specified)
   tmpdir : /tmp
   ftp mirror : ftp://download.nvidia.com
   RPM file list : (not specified)

   Using: nvidia-installer ncurses user interface
   -> License accepted.
   -> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
   ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
   rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes)
   -> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;
   this means that the installer will need to compile a kernel interface for
   your kernel.
   -> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.18.2-34-default/source'
   -> Performing CC test with CC="cc".
   -> Performing rivafb check.
   -> Cleaning kernel module build directory.
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
   rm -f -f nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv.o nv-vm.o os-
   agp.o os-interface.o os-registry.o nvidia.mod.o
   rm -f -f build-in.o nv-linux.o *.d .*.{cmd,flags}
   rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~
   rm -f -rf .tmp_versions
   -> Building kernel module:
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.18.2-34-def
   ault/source SYSOUT=/lib/modules/2.6.18.2-34-default/build'...

   NVIDIA: calling KBUILD...
   make CC=cc KBUILD_OUTPUT=/lib/modules/2.6.18.2-34-default/build KBUILD_VERBO
   SE=1 -C /lib/modules/2.6.18.2-34-default/source SUBDIRS=/tmp/selfgz12344/NVI
   DIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv modules
   make -C /lib/modules/2.6.18.2-34-default/build \
   KBUILD_SRC=/usr/src/linux-2.6.18.2-34 \
   KBUILD_EXTMOD="/tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv"
   -f /usr/src/linux-2.6.18.2-34/Makefile modules
   test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || ( \
   echo; \
   echo " ERROR: Kernel configuration is invalid."; \
   echo " include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are mis
   sing."; \
   echo " Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it
   ."; \
   echo;
   Všichni mněli ruce od krve, jenom já hubu... :)
  • Re: Xgl 3D desktop 13.02.2007 | 21:00
   Avatar Viliam Oravec Kubuntu 10.04 (MSI GX700PX)  Používateľ
   \
   /bin/false)
   mkdir -p /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/.tmp_ver
   sions
   rm -f /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/.tmp_versio
   ns/*
   make -f /usr/src/linux-2.6.18.2-34/scripts/Makefile.build obj=/tmp/selfgz123
   44/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv
   echo \#define NV_COMPILER \"`cc -v 2>&1 | tail -n 1`\" > /tmp/selfgz12344/NV
   IDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv_compiler.h
   cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/.nv.
   o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i586-suse-linux/4.1.2/include -D__KERNE
   L__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.18.2-34/include -include inclu
   de/linux/autoconf.h -I/tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/
   src/nv -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -Werror-implicit-fun
   ction-declaration -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msoft-float -m
   preferred-stack-boundary=2 -march=i586 -mtune=generic -mregparm=3 -ffreestan
   ding -I/usr/src/linux-2.6.18.2-34/include/asm-i386/mach-generic -Iinclude/as
   m-i386/mach-generic -I/usr/src/linux-2.6.18.2-34/include/asm-i386/mach-defau
   lt -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fasynchronous-unwin
   d-tables -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sig
   n -I/tmp/selfgz123
   44/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type
   -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multi
   char -Werror -O -fno-common -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_
   LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNTRM -D_GNU_SOURCE -D_LOOSE_KERNE
   L_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV
   _PATCHLEVEL=7664 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRES
   ENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_PCI_DISABLE_DEVICE_PRESENT -DMODULE -
   D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv)" -D"KBUILD_MODNAME=KB
   UILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/
   src/nv/.tmp_nv.o /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/
   nv.c
   In file included from /usr/src/linux-2.6.18.2-34/include/linux/list.h:8,
   from /usr/src/linux-2.6.18.2-34/include/linux/lockdep.h:12,
   from /usr/src/linux-2.6.18.2-34/include/linux/spinlock_type
   s.h:12,
   from /usr/src/linux-2.6.18.2-34/include/linux/spinlock.h:78
   ,
   from /usr/src/linux-2.6.18.2-34/include/linux/capability.h:
   45,
   from /usr/src/linux-2.6.18.2-34/include/linux/sched.h:44,
   from /usr/src/linux-2.6.18.2-34/include/linux/module.h:9,
   from /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/sr
   c/nv/nv-linux.h:46,
   Všichni mněli ruce od krve, jenom já hubu... :)
   • Re: Xgl 3D desktop 13.02.2007 | 21:01
    Avatar Viliam Oravec Kubuntu 10.04 (MSI GX700PX)  Používateľ
    from /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/sr
    c/nv/nv.c:14:
    /usr/src/linux-2.6.18.2-34/include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch
    _range’:
    /usr/src/linux-2.6.18.2-34/include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of
    type ‘void *’ used in arithmetic
    In file included from /usr/src/linux-2.6.18.2-34/include/linux/dmapool.h:14,
    from /usr/src/linux-2.6.18.2-34/include/linux/pci.h:564,
    from /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/sr
    c/nv/nv-linux.h:69,
    from /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/sr
    c/nv/nv.c:14:
    include2/asm/io.h: In function ‘check_signature’:
    include2/asm/io.h:245: warning: wrong type argument to increment
    In file included from /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/sr
    c/nv/nv.c:14:
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv-linux.h:239:5:
    warning: "NV_ENABLE_MEM_TRACKING" is not defined
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv-linux.h:267:5:
    warning: "NV_ENABLE_MEM_TRACKING" is not defined
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv-linux.h:646:2:
    warning: #warning "conftest.sh failed, assuming remap_page_range(4)!"
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv.c:100:5: warni
    ng: "DEBUG" is not defined
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv.c:120:5: warni
    ng: "DEBUG" is not defined
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv.c: At top leve
    l:
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv.c:252: warning
    : initialization from incompatible pointer type
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv.c:277:5: warni
    ng: "NV_ENABLE_MEM_TRACKING" is not defined
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function
    ‘nvos_get_agp_device_by_class’:
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv.c:458: error:
    implicit declaration of function ‘pci_find_class’
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv.c:458: warning
    : assignment makes pointer from integer without a cast
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv.c:472: warning
    : assignment makes pointer from integer without a cast
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function
    ‘nvidia_init_module’:
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1064: error:
    implicit declaration of function ‘pm_register’
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1064: warnin
    g: assignment makes pointer from integer without a cast
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1132: error:
    implicit declaration of function ‘pm_unregister’
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1245:5: warn
    ing: "NV_ENABLE_MEM_TRACKING" is not defined
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function
    ‘nv_kern_mmap’:
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1673: error:
    implicit declaration of function ‘remap_page_range’
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function
    ‘nvos_count_devices’:
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv.c:3411: warnin
    g: assignment makes pointer from integer without a cast
    /tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv.c:3417: warnin
    g: assignment makes pointer from integer without a cast
    make[4]: *** [/tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/src/nv/nv.
    o] Error 1
    make[3]: *** [_module_/tmp/selfgz12344/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7664-pkg1/usr/sr
    c/nv] Error 2
    make[2]: *** [modules] Error 2
    NVIDIA: left KBUILD.
    nvidia.ko failed to build!
    make[1]: *** [module] Error 1
    make: *** [module] Error 2
    -> Error.
    ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module.
    ERROR: Installation has failed. Please see the file
    '/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
    on fixing installation problems in the README available on the Linux
    driver download page at www.nvidia.com.
    Všichni mněli ruce od krve, jenom já hubu... :)
    • Re: Xgl 3D desktop 14.02.2007 | 01:09
     Avatar KiLo Debian stable  Používateľ
     nepodarilo sa mu spravit modul a vidim tu dve veci aj s navrhovanym riesenim:

     echo " ERROR: Kernel configuration is invalid."; \
     echo " include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are mis
     sing."; \
     echo " Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it

     ERROR: Installation has failed. Please see the file
     '/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions

     to si skusil/ste skusili?
     cat /dev/dsp > /dev/sda - ovladanie pocitaca hlasom
     • Re: Xgl 3D desktop 14.02.2007 | 08:49
      Avatar Viliam Oravec Kubuntu 10.04 (MSI GX700PX)  Používateľ
      Tento Text čo som sem vložil je výpis /var/log/nvidia-installer.log
      Všichni mněli ruce od krve, jenom já hubu... :)
  • Re: Xgl 3D desktop 14.02.2007 | 01:05
   Avatar zemkooo openSUSE, PC-BSD  Používateľ
   Nenapisal si aku presne GK mas.... Lebo ak mas nieco starsie (patria sem GeForce 256, GeForce 2 GTS/Pro - pozor, nie MX verzie !! ), tak musis pouzit tzv. 'legacy driver' - jeho posledna verzia je tusim 7184 (ten konkretne pouzivam ja na GeForce 2 Pro). Z toho vypisu co si sem vlozil vidiet, ze si tusim skusal skompilovat verziu 7664 ....

   Ja som postupoval podla jedneho super navodu a nebol absolutne ziadny problem... Skusim pohladat link...
   • Re: Xgl 3D desktop 14.02.2007 | 08:51
    Avatar Viliam Oravec Kubuntu 10.04 (MSI GX700PX)  Používateľ
    Používam GK NVIDIA GeForce 2MX/MX400
    Všichni mněli ruce od krve, jenom já hubu... :)
  • Re: Xgl 3D desktop 14.02.2007 | 01:25
   Avatar zemkooo openSUSE, PC-BSD  Používateľ
   Vyborny navod najdes na :

   http://www.novell.com/coolsolutions/feature/17174.html

   je pisany pre OpenSuse 10.1 ale je to rovnake aj pre 10.2, len je tam mala zmena:

   tuto cast:
   rm /var/X11R6/bin/X
   ln -s /usr/X11R6/bin/Xgl /var/X11R6/bin/X

   treba v 10.2 zmenit na:
   rm /var/X11R6/bin/X
   ln -s /usr/bin/Xgl /var/X11R6/bin/X

   Dufam ze pomoze
   • Re: Xgl 3D desktop 14.02.2007 | 08:53
    Avatar Viliam Oravec Kubuntu 10.04 (MSI GX700PX)  Používateľ
    Na tento návod som narazil aj ja. Išiel som presne podľa neho. A nebyť tej blbej kompilácie tak tu tieto riadky nečítate.
    Všichni mněli ruce od krve, jenom já hubu... :)
    • Re: Xgl 3D desktop 14.02.2007 | 08:59
     Avatar KiLo Debian stable  Používateľ
     ved je tam pisane, ze ti chybaju subory include/linux/autoconf.h a include/config/auto.conf. skusil si ich doinstalovat? zrejme kvoli nim ta kompilacia neprebehne.
     cat /dev/dsp > /dev/sda - ovladanie pocitaca hlasom
     • Re: Xgl 3D desktop 14.02.2007 | 09:01
      Avatar Viliam Oravec Kubuntu 10.04 (MSI GX700PX)  Používateľ
      aha to som si nevšimol. Ktoré balíky (rpm) ich obsahujú?
      Všichni mněli ruce od krve, jenom já hubu... :)
      • Re: Xgl 3D desktop 14.02.2007 | 09:07
       Avatar KiLo Debian stable  Používateľ
       no to neviem, ja rpm nepouzivam a keby aj hej, tak pochybujem, ze to zhlavy zistim, ktore rpm to obsahuje. skus vyhladavanie tu
       cat /dev/dsp > /dev/sda - ovladanie pocitaca hlasom
       • Re: Xgl 3D desktop 14.02.2007 | 09:13
        Avatar KiLo Debian stable  Používateľ
        no jasne, nemas kernel-source veci. skus nainstalovat baliky kernel-source, kernel-headers (take verzie, aby sa podla moznosti zhodovali s tvojim kernelom)
        cat /dev/dsp > /dev/sda - ovladanie pocitaca hlasom
        • Re: Xgl 3D desktop 14.02.2007 | 09:48
         Avatar Viliam Oravec Kubuntu 10.04 (MSI GX700PX)  Používateľ
         Tie veci nainštalované mám a aj tak to nejde.
         Všichni mněli ruce od krve, jenom já hubu... :)
         • Re: Xgl 3D desktop 14.02.2007 | 09:51
          Avatar KiLo Debian stable  Používateľ
          a co toto?
          Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it
          cat /dev/dsp > /dev/sda - ovladanie pocitaca hlasom
          • Re: Xgl 3D desktop 14.02.2007 | 09:54
           Avatar Viliam Oravec Kubuntu 10.04 (MSI GX700PX)  Používateľ
           ako to urobiť (Sorry že som taký somár ale v Linuxe som totálna LAMA)
           Všichni mněli ruce od krve, jenom já hubu... :)
           • Re: Xgl 3D desktop 14.02.2007 | 09:58
            Avatar KiLo Debian stable  Používateľ
            mno
            # cd /usr/src/linux
            # make oldconfig
            # make prepare
            cat /dev/dsp > /dev/sda - ovladanie pocitaca hlasom
         • Re: Xgl 3D desktop 14.02.2007 | 09:53
          Avatar KiLo Debian stable  Používateľ
          a este ma napadlo toto, mozno bude treba
          sudo ln -s /usr/src/linux-* /usr/src/linux
          cat /dev/dsp > /dev/sda - ovladanie pocitaca hlasom
          • Re: Xgl 3D desktop 14.02.2007 | 10:23
           Avatar Viliam Oravec Kubuntu 10.04 (MSI GX700PX)  Používateľ
           No všetky pokusy zlyhali - už nemám na to nervy.
           Nedá sa nejak použiť YOU (YAST Online Update), bo v SUSE Linux-e 10.0 mi pekne nainštalovalo driver a ten bol vyhodený prechodom na 10.2.
           Všichni mněli ruce od krve, jenom já hubu... :)
           • Re: Xgl 3D desktop 14.02.2007 | 21:23
            Avatar KiLo Debian stable  Používateľ
            neviem, SUSE nepouzivam. skus este pozret nejake manualy na nete. ja by som hladal na susewiki.org. netreba sa vzdavat, existuje riesenie vzdy a ked si prejdes zopar problemami, vela sa naucis. nabuduce to bude malina
            cat /dev/dsp > /dev/sda - ovladanie pocitaca hlasom
            • Re: Xgl 3D desktop 15.02.2007 | 12:58
             Tomáš Hanzel   Návštevník
             Pošli ICQ alebo mail...pošlem ti priamo ovládač z mojej bedne...

             A ak ti to pôjde možeš sem napísať aký ovladač to bol..
             ps: pôjde ti to...
             • Re: Xgl 3D desktop 15.02.2007 | 13:07
              Tomáš Hanzel   Návštevník
              Alebo takto...na nete poprípade stránke NVIDIA.com

              si nájdi presne tento súbor....

              NVIDIA-Linux-x86-1.0-7184-pkg1.run

              A dovolím si povedať že to budeš mať vyriešené...
              ale predsa
              Nainštaluj make, gcc, kernel-source
              pak initab 3
              a sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-7184-pkg1.run -q

              Prepis Nvidia driver na nv v xorg.conf
              a reštart....povoliť XGL asi vieš-...keby nie,
              daj si pomocníka v SUSE a daj hľadať xgl
              je to ľahké...
              • Re: Xgl 3D desktop 16.02.2007 | 13:59
               Avatar Ladislav Michnovic SuSE  Používateľ
               Add: kernel source:
               pravdepodobne nemas nainstalovany kernel source k jadru, ktory si nabootoval.
               uname -a
               ti napise kernel, aky mas
               rpm -qa |grep kernel
               ti napise ktore kernel baliky su nainstalovane. Ak tam nebude source s rovnakym cislom, tak je potrebne ho doinstalovat, plus gcc a make, co uz napisal Tomas.
               po uspesnom "sh NVIDIA-Linux*..." spusti prikaz
               sax2 -m 0=nvidia
               upozornenie 0 je nula a nie pismeno
               Only man who sells empty boxes is the undertaker.
               • Re: Xgl 3D desktop 17.02.2007 | 22:21
                Avatar Viliam Oravec Kubuntu 10.04 (MSI GX700PX)  Používateľ
                Díky moc. ale už som spravil jednu zdĺhavú múdru vec a to ze som preinstaloival na SuSE 10.0 a dal aktualizovať KDE na 3.5.1 A už to ide v pohode.
                Všichni mněli ruce od krve, jenom já hubu... :)
                • Re: Xgl 3D desktop 18.02.2007 | 10:16
                 Avatar Viliam Oravec Kubuntu 10.04 (MSI GX700PX)  Používateľ
                 Týmo pádom som svoj problém vyriešil. (Prvýkráv v živote)
                 Všichni mněli ruce od krve, jenom já hubu... :)