Audio spektrogram pod linuxom

27.11.2022 | 14:32 | Mirecove dristy | Miroslav Bendík

Dnešný zápis bude o softvéri pre generovanie / prehliadanie spektrogramov. Zápis samozrejme skončí ako vždy naprogramovaním vlastného skriptu :)

Open source riešenia

Nie, nie som jediný človek, ktorý chcel vidieť spektrogram. Preto existuje mnoho open source nástrojov. Niektoré z nich predstavím.

sox

Nástroj sox je konzolová aplikácia určená pre spracovanie a analýzu zvukových súborov. Spektrogram k audio súboru sa dá vygenerovať príkazom sox vstup.wav -n spectrogram.

Spektrogram generovaný nástrojom sox
Obrázok 1: Spektrogram generovaný nástrojom sox

Nastaviť sa dá farba spektrogramu, rozmery, či niektoré parametre ako window fungukcia. Nasledujúci obrázok je vygenerovaný príkazom sox vstup.wav -n spectrogram -x 500 -h.

Upravené farby
Obrázok 2: Upravené farby

baudline

Tento nástroj je pekným rýchlym realtime analyzátorom. Rozhranie je na môj vkus dosť šialené, ale nič, na čo by sa nedalo zvyknúť.

Baudline
Obrázok 3: Baudline

spek

Tento nástroj vie zobraziť spektrogram. Jeden konkrétny typ bez možnosti zmeniť farby, alebo čokoľvek ovplyvniť.

Spek
Obrázok 4: Spek

Kde je problém?

Hlavný problém, na ktorý som narazil u všetkých projektov je lineárne mierka pre frekvencie. Najdôležitejšie spektrálne čiary sú sústredené do frekvencie 1 kHz, ktorá je sotva viditeľná.

Vlastný nástroj

Keďže som vážne nenašiel nič použiteľné, rozhodol som sa napísať vlastný malý nástroj. Výber padol ako obyčajne na pythone s použitím funkcie stft z balíka scipy. Závislosti budú obmedzené na numpy (numerické výpočty), scipy (spracovanie signálov) a matplotlib (vykreslenie výsledkov).

Podpora vstupných formátov

Medzi závislosťami som neuviedol žiadnu knižnicu na načítanie multimediálnych súborov. Pri podpore súborov sa nechcem uspokojiť s ničím menším než so všetkým, čo podporuje ffmpeg. Namiesto použitia knižnice ale používam priamo binárku ffmpeg a ffprobe. Teraz sa budem chvíľu zaoberať malými ulitlity funkciami. Najskôr definujem šablóny pre volanie príkazov ffmpeg a ffprobe.

FFPROBE_CMDLINE = 'ffprobe {file} -print_format json -show_format -show_streams -loglevel error'
FFMPEG_CMDLINE = 'ffmpeg -i {file} {trim} -ac 1 -f s16le -vn -loglevel error -'

Do príkazov som pridal nejaké zástupné symboly - {file} pre vstupný súbor a {trim} pre orezanie vstupu. Výstupom príkazu ffmpeg bude jednokanálový prúd 16-bitových little endian hodnôt.

Pre zostavenie príkazu som pripravil funkciu build_shell_command, ktorá nahradí zástupné symboly. Funkcia nepracuje na úrovni reťazcov, ale na úrovni tokenov, čo umožňuje zostaviť príkaz bezpečnejším spôsobom - pri spustení sa bude priamo používať pole argumentov namiesto reťazca, takže sa nemôže stať, aby niekto vložil do zástupného symbolu úvodzovky, bodkočiarku, čo by mu umožnilo spustiť vlastný príkaz.

Token je možné nahradiť hodnotou:

Samotná funkcia vyzerá takto:

def build_shell_command(cmd, replacements):
  # Rozdelenie na tokeny
  params = shlex.split(cmd)

  # Vytvorenie poľa náhrad
  replacements = {'{'+key+'}': val for key, val in replacements.items()}

  new_params = []
  for param in params:
    # Nájdenie náhrady
    replacement = replacements.get(param, param)
    # Hodnota None odstráni token
    if replacement is None:
      continue
    elif isinstance(replacement, list):
      # Zoznam sa pripojí k existujúcim parametrom
      new_params += replacement
    else:
      # Inak sa len token nahradí hodnotou
      new_params.append(replacement)
  return new_params

K spracovaniu vstupného súboru je potrebné zistiť jeho parametre, napríklad počet samplov za sekundu. Získanie informácií nástrojom ffprobe vyzerá takto:

def get_media_info(file):
  cmd = build_shell_command(FFPROBE_CMDLINE, {'file': file})
  return json.loads(subprocess.check_output(cmd))

Analýza

Analýza audio signálu pomocou funkcie stft je pomerne jednoduchá.

fft_size = 2048 # veľkosť FFT okna
step_size = 512 # 512 samplov na pixel

frequency, time, fft = signal.stft(
  audio_data,
  audio_sample_rate,
  window=args.window,
  nperseg=fft_size,
  noverlap=fft_size - step_size
)

fft = np.abs(fft)
fft = 20.*np.log10(fft)

Zobrazenie

Analýzu signálu by sme mali za sebou, zostáva už len zobraziť výsledok. Nasledujúci kód používa matplotlib na vygenerovanie obrázka.

import matplotlib.pyplot as plt

fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot()

# Zobrazenie fft s minimálnym ziskom -100dB a maximom -30dB
im = ax.pcolormesh(time, frequency, fft, vmax=-30, vmin=-100, cmap='inferno', shading='gouraud')
# Nastavenie osí
ax.set_ylim(0, 8000)
ax.set_ylabel('Frequency [Hz]')
ax.set_xlabel('Time [sec]')
# Zobrazenie mriežky
ax.grid(color='#ffffff', axis='y', which='major', alpha=0.5)
ax.grid(linestyle='dotted', color='#ffffff', axis='y', which='minor', alpha=0.3)

fig.savefig("spektrogram.png")
Vlastný spektrogram
Obrázok 5: Vlastný spektrogram

Počkať, nehovoril som niečo o logaritmickej mierke? Aha, tak pridám do zobrazenia nasledujúci riadok:

ax.set_yscale('log')
ax.set_ylim(80, 8000)
Logaritmická mierka frekvencie pri veľkosti okna 2048
Obrázok 6: Logaritmická mierka frekvencie pri veľkosti okna 2048

Vylepšenia

Rozlíšenie v oblasti nízkych frekvencií je mizerné. V tejto časti skúsim popísať niektoré vlastnosti rýchlej fourierovej transformácie a jej parametrov.

Dôležitým parametrom je fft_size, teda veľkosť okna fourierovej transformácie. Hodnota musí byť celou mocninou čísla 2. Čím väčšia je táto hodnota, tým viacej jemné bude zobrazenie. Napríklad ak je samplovacia frekvencia 44 100 Hz, potom výstupom rýchlej fourierovej transformácie bude rozdelenie signálu na frekvencie v rozsahu 0 - 22 050 Hz (teda polovica samplovacej frekvencie). Frekvencie budú rozdelené na rovnaké úseky, ktorých počet je polovičná veľkosť FFT okna (napríklad veľkosť okna 2048 vygeneruje 1024 frekvencíí, teda frekvencia bude delená na 21,5 Hz úseky - 22050 / 1024 = 21,5). Postačuje teda zvýšiť veľkosť okna?

Logaritmická mierka frekvencie pri veľkosti okna 4096
Obrázok 7: Logaritmická mierka frekvencie pri veľkosti okna 4096
Logaritmická mierka frekvencie pri veľkosti okna 8192
Obrázok 8: Logaritmická mierka frekvencie pri veľkosti okna 8192

Univerzálne riešenie samozrejme neexistuje. Čím je väčšie rozlíšenie vo frekvenčnej oblasti, tým menšie je rozlíšenie v časovej oblasti. Teoretickým riešením je posúvanie okna o menšiu vzdialenosť než veľkosť okna (parameter noverlap funkcie stft).

Logaritmická mierka frekvencie pri veľkosti okna 4096 a posune 2048
Obrázok 9: Logaritmická mierka frekvencie pri veľkosti okna 4096 a posune 2048
Logaritmická mierka frekvencie pri veľkosti okna 8192 a posune 512
Obrázok 10: Logaritmická mierka frekvencie pri veľkosti okna 8192 a posune 512
Logaritmická mierka frekvencie pri veľkosti okna 16384 a posune 512
Obrázok 11: Logaritmická mierka frekvencie pri veľkosti okna 16384 a posune 512

Výsledky sú podstatne lepšie, ale stále je tu problém, že pri väčšej veľkosti okna sa síce zaostria spodné frekvencie, ale na časovej osi sa signál rozostrí. Ideálne by teda bolo na vysokých frekvenciách znížiť veľkosť FFT okna a na nižších naopak používať čo najväčšie FFT okno, aby sa skombinovali výhody / nevýhody podľa oblasti.

Kombinované spektrum
Obrázok 12: Kombinované spektrum

Finálny projekt

Môj malý skript som zverejnil na githube. Program podporuje rôzne parametre na nastavenie farieb, frekvencií, ziskov, škály atď. Nasledujúci obrázok je generovaný príkazom:

./spectrogram \
	vstup.wav \
	spektrogram.png \
	--grid \
	--scale \
	--colorbar \
	--colormap nipy_spectral \
	--gain_min -80 \
	--gain_max -20 \
	--step_size 256 \
	--frequency_min 100 \
	--frequency_max 10000
Jedna z možností ako generovať spektrogram
Obrázok 13: Jedna z možností ako generovať spektrogram

Podporované sú nasledujúce parametre:

--start
Počiatočná sekunda
--length
Dĺžka záznamu (v sekundách)
--window
Window funkcia
--colormap
Farebná mapa (z matplotlibu)
--grid
Zobraziť mriežku
--scale
Zobrazenie mierky
--colorbar
Zobrazenie colorbaru na bočnej strane
--linear
Generovanie lineárnej časovej mierky
--image_width
Šírka výsledného obrázka
--image_height
Výška výsledného obrázka
--gain_min
Minimálny zisk (štandardne -100dB)
--gain_max
Maximálny zisk (štandardne -30dB)
--frequency_min
Minimálna frekvencia (štandardne 80Hz)
--frequency_max
Maximálna frekvencia (štandardne 8 000Hz)
--step_size
Počet samplov na jeden bod na časovej osi (štandardne 512)