Neviem napísať "Hello world" v C++

08.12.2019 | 18:19 | Mirecove dristy | Miroslav Bendík

Možno by tento blog mal byť skôr vo fóre, ale nakoneic je to trochu viacej textu a možno trochu viacej otázok na zamyslenie sa. V každom prípade situácia je taká, že posledných pár týždňov sa snažím napísať hello world v C++ a jednoducho to nefunguje.

Samozrejme nebol by som to ja, keby v tom nebol malý háčik. Háčik spočíva v tom, že pracujem s hardvérom, ktorý má pár bytov pamäte. Takže som napísal malý objekt, ktorý má podobné rozhranie ako std:cout. V momente keď chcem vypísať dáta vložím do registra r1 adresu adresu textového buffera a vyvolám výnimku, ktorú odchytím debuggerom. Dosť bolo kecov, poďme na kód:

#include <string>


#define SVC_WRITE0 0x04


int svc_call(int command, const void* message) {
  int output;
  __asm volatile
  (
    "mov r0, %[com] \n"
    "mov r1, %[msg] \n"
    "bkpt #0xAB \n"
    "mov %[out], r0"
    : [out] "=r" (output)
    : [com] "r" (command), [msg] "r" (message)
    : "r0", "r1"
  );
  return output;
}


struct OutputStream {
  OutputStream() = default;

  const OutputStream& operator<<(const std::string &value) const {
    svc_call(SVC_WRITE0, value.data());
    return *this;
  }

  const OutputStream& operator<<(const char *value) const {
    svc_call(SVC_WRITE0, value);
    return *this;
  }
};


const OutputStream cout;


extern "C" {

void hlavny_program(void) {
  //cout << "Hello world!\n"; FUnguje

  const std::string msg("Hello world!\n");
  cout << msg;
  for (;;) {
  }
}

}

Po skompilovaní nasledujúcim príkazom program normálne funguje.

arm-none-eabi-g++ -c -o build/program.o program.cpp -Os -mcpu=cortex-m3

Disassembler (arm-none-eabi-objdump -D build/program.o) vyzerá normálne.

00000000 <_Z8svc_calliPKv>:
  0:  4603      mov   r3, r0
  2:  460a      mov   r2, r1
  4:  4618      mov   r0, r3
  6:  4611      mov   r1, r2
  8:  beab      bkpt  0x00ab
  a:  4603      mov   r3, r0
  c:  4618      mov   r0, r3
  e:  4770      bx   lr

00000010 <hlavny_program>:
 10:  b57f      push  {r0, r1, r2, r3, r4, r5, r6, lr}
 12:  4a08      ldr   r2, [pc, #32]  ; (34 <hlavny_program+0x24>)
 14:  a802      add   r0, sp, #8
 16:  f1a2 010d    sub.w  r1, r2, #13
 1a:  9000      str   r0, [sp, #0]
 1c:  f7ff fffe    bl   0 <_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEE13_S_copy_charsEPcPKcS7_>
 20:  230d      movs  r3, #13
 22:  9301      str   r3, [sp, #4]
 24:  2300      movs  r3, #0
 26:  9900      ldr   r1, [sp, #0]
 28:  2004      movs  r0, #4
 2a:  734b      strb  r3, [r1, #13]
 2c:  f7ff fffe    bl   0 <_Z8svc_calliPKv>
 30:  e7fe      b.n   30 <hlavny_program+0x20>
 32:  bf00      nop
 34:  0000000d    andeq  r0, r0, sp

Rozloženie sekcie .rodata.str1.1:

Objektový kód program.o obsahuje text Hello world a po spustení program normálne vypíše "Hello world!" do okna gdb.

Teraz preložím ten istý program s flagom -O3.

00000000 <_Z8svc_calliPKv>:
  0:  4603      mov   r3, r0
  2:  460a      mov   r2, r1
  4:  4618      mov   r0, r3
  6:  4611      mov   r1, r2
  8:  beab      bkpt  0x00ab
  a:  4603      mov   r3, r0
  c:  4618      mov   r0, r3
  e:  4770      bx   lr

00000010 <hlavny_program>:
 10:  b086      sub   sp, #24
 12:  2304      movs  r3, #4
 14:  aa02      add   r2, sp, #8
 16:  4618      mov   r0, r3
 18:  4611      mov   r1, r2
 1a:  beab      bkpt  0x00ab
 1c:  4603      mov   r3, r0
 1e:  e7fe      b.n   1e <hlavny_program+0xe>

Výsledný program hrabe do neinicializovanej pamäte. Za bežných okolností by som povedal, že mám zlý linker skript, ale ja kontrolujem generovaný kód pred linkovaním. Výsledný objektový kód neobsahuje konštantu "Hello world!". Môžem zmeniť text "Hello world!" na iný a binárny súbor program.o zostane bez zmeny. Kompilátor jednoducho z nejakého dôvodu odstránil konštantu a celý kód, ktorý s ňou pracuje okrem asm funkcie, ktorá je označená ako volatile.

Ak vo funkcii svc_call pridám do int output príznak volatile program začne generovať konštantu "Hello world!" a zároveň aj začne fungovať.

Nejaké nápady, prečo sa pri -O3 stratila časť generovaného kódu?

  • RE: Neviem napísať "Hello world" v C++ 08.12.2019 | 19:21
   Avatar debian+   Návštevník

   Neviem ako ty, ale ja mam taky rozdiel medzi tymi 2 subormi:

   $ diff main.txt main_O3.txt 
   2c2
   < main.o:   file format elf32-littlearm
   ---
   > main_O3.o:   file format elf32-littlearm
   18,33c18,25
   <  10:	b57f   	push	{r0, r1, r2, r3, r4, r5, r6, lr}
   <  12:	4a08   	ldr	r2, [pc, #32]	; (34 <hlavny_program+0x24>)
   <  14:	a802   	add	r0, sp, #8
   <  16:	f1a2 010d 	sub.w	r1, r2, #13
   <  1a:	9000   	str	r0, [sp, #0]
   <  1c:	f7ff fffe 	bl	0 <_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEE13_S_copy_charsEPcPKcS7_>
   <  20:	230d   	movs	r3, #13
   <  22:	9301   	str	r3, [sp, #4]
   <  24:	2300   	movs	r3, #0
   <  26:	9900   	ldr	r1, [sp, #0]
   <  28:	2004   	movs	r0, #4
   <  2a:	734b   	strb	r3, [r1, #13]
   <  2c:	f7ff fffe 	bl	0 <_Z8svc_calliPKv>
   <  30:	e7fe   	b.n	30 <hlavny_program+0x20>
   <  32:	bf00   	nop
   <  34:	0000000d 	andeq	r0, r0, sp
   ---
   >  10:	b086   	sub	sp, #24
   >  12:	2304   	movs	r3, #4
   >  14:	aa02   	add	r2, sp, #8
   >  16:	4618   	mov	r0, r3
   >  18:	4611   	mov	r1, r2
   >  1a:	beab   	bkpt	0x00ab
   >  1c:	4603   	mov	r3, r0
   >  1e:	e7fe   	b.n	1e <hlavny_program+0xe>
   42,50d33
   < 
   < Disassembly of section .rodata.str1.1:
   < 
   < 00000000 <.LC0>:
   <  0:	6c6c6548 	cfstr64vs	mvdx6, [ip], #-288	; 0xfffffee0
   <  4:	6f77206f 	svcvs	0x0077206f
   <  8:	21646c72 	smccs	18114	; 0x46c2
   <  c:	Address 0x000000000000000c is out of bounds.
   <
   • RE: Neviem napísať "Hello world" v C++ 08.12.2019 | 20:17
    Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor

    Medzi -Os a -O3 je rozdiel, ale medzi -O3 s textom Hello world a O3 s textom napr. Hello moto nie je rozdiel.

    • RE: Neviem napísať "Hello world" v C++ 08.12.2019 | 21:04
     Avatar debian+   Návštevník

     Ako si to prekladal? Ja:

     all:
     	arm-none-eabi-g++ -c -o main.o main.cpp -Os -mcpu=cortex-m3
     	arm-none-eabi-g++ -c -o main_O3.o main.cpp -Os -O3 -mcpu=cortex-m3
     	arm-none-eabi-gcc -c -o main_c.o main.c -Os -mcpu=cortex-m3
     	arm-none-eabi-gcc -c -o main_c_O3.o main.c -Os -O3 -mcpu=cortex-m3
     
     	arm-none-eabi-objdump -D main.o > main.txt
     	arm-none-eabi-objdump -D main_O3.o > main_O3.txt
     	arm-none-eabi-objdump -D main_c.o > main_c.txt
     	arm-none-eabi-objdump -D main_c_O3.o > main_c_O3.txt
     
     • RE: Neviem napísať "Hello world" v C++ 09.12.2019 | 07:33
      Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor

      Ja podobne, akurát pri O3 som vyhadzoval Os. Nižšie do komentára som doplnil ďalšie informácie + skúsil som si postupne zapínať optimalizácie z O2, aby som zistil ktorá mi vyhadzuje konštantu. Teraz ešte zistiť prečo. Teoreticky viem zabrániť kompilátoru vyhodiť ten kód ak dám k premennej output príznak volatile, ale output by to aspoň podľa mňa nemal ovplyvňovať. Teda nejde mi až tak o vyriešenie problému, ale o pochopenie prečo kompilátor tak agresívne optimalizoval tento kód. (O2 by zase až tak agresívne byť nemali)

  • RE: Neviem napísať "Hello world" v C++ 08.12.2019 | 22:10
   Avatar debian+   Návštevník

   Zrejme nespravne optimalizacie: https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Optimize-Options.html#index-O3

  • RE: Neviem napísať "Hello world" v C++ 09.12.2019 | 07:28
   Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor

   Doplňujúce informácie:

   Zmenil som const std::string msg("Hello World!\n"); na const std::string msg(MSG "\n");, takže môžem definovať text cez parameter kompilátora -D.

   Ďalej som zistil, že problematické optimalizácie sú -finline-small-functions -fipa-sra z O2. Nie samostatne, ale obe súčasne.

   Skompilujem teda:

   arm-none-eabi-g++ -c -o build/program.o program.cpp -mcpu=cortex-m3 -O1 -finline-small-functions -fipa-sra -DMSG='"Hello World!"'
   arm-none-eabi-g++ -c -o build/program2.o program.cpp -mcpu=cortex-m3 -O1 -finline-small-functions -fipa-sra -DMSG='"Hello Moto!"'

   Vygenerované binárky sú identické a text Hello World sa nenachádza ani v jednej.

   A teraz trik. Nezmením kód, ale zväčším text:

   arm-none-eabi-g++ -c -o build/program.o program.cpp -mcpu=cortex-m3 -O1 -finline-small-functions -fipa-sra -DMSG='"Hello World + nejaky dalsi zbytocny text"'
   cat build/program.o|grep Hello
   Zhody v binárnom súbore (štandardný vstup)

   Zrazu po zväčšení textu to v binárke je.

  • RE: Neviem napísať "Hello world" v C++ 09.12.2019 | 22:08
   Avatar mark   Používateľ

   Možno strieľam vedľa, ale skúsil by som na skúšku vymazať

   const OutputStream& operator<<(const char *value) const { svc_call(SVC_WRITE0, value); return *this; }

   a porovnať správanie. Takisto vo mne srší podozrenie na

   extern "C"

   K čomu ho potrebuješ?

   • RE: Neviem napísať "Hello world" v C++ 09.12.2019 | 22:14
    Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor

    Po vymazaní sa nič nemení. Extern je pretože v linker skripte nechcem používať mangoovaný názov.

    • RE: Neviem napísať "Hello world" v C++ 09.12.2019 | 22:24
     Avatar mark   Používateľ

     Ktovie či náhodou kvôli tomu nechaosia tie optimalizácie. Kedysi dávno aj podpora C++ pre uC bola biedna, takže zo zotrvačnosti používam "C-like" kód na takomto druhu HW.

  • RE: Neviem napísať "Hello world" v C++ 10.12.2019 | 03:00
   Avatar debian+   Návštevník

   V zdrojak je "Hello world". Citaj https://www.evilsocket.net/2015/05/02/using-inline-assembly-and-naked-functions-to-fool-disassemblers/ ;).

   Ak menim u seba string (predlzujem o ddddddddddddddddddddddddddd), tak sa meni dlzka .rodata.str1.4.

  • RE: Neviem napísať "Hello world" v C++ 10.12.2019 | 03:42
   Avatar debian+   Návštevník

   A pis poriadne kod. Ak pises kod C, tak pis, kod C. Ak pises kod C++, tak pises C++. Ty to mixujes a blbne to. Tu mas spravne, upravene, ako mi to ide na AMD64. Tvoj kod mi blbol.

   V C kode moze byt len C kod. Cize ziadne vytvaranie C objektov v extern "C". Rozhranie na vymenu su funkcie. C a C++ pouzivaju rozdielny sposob linkovania. Preto v C++ tu mame to extern "C".;

   Nie je div, ze link si s tym neporadi, ak miesas 2 svety.

   U mna:

   #include <string>
   
   #ifdef DISABLE_MY_ASM
    #include <cstdio>
   #endif
   
   #define SVC_WRITE0 0x04
   
   
   int svc_call(int command, const void* message) {
     int output;
   #ifdef DISABLE_MY_ASM
     printf("%s\n", message);
   #else
     __asm volatile
     (
       "mov r0, %[com] \n"
       "mov r1, %[msg] \n"
       "bkpt #0xAB \n"
       "mov %[out], r0"
       : [out] "=r" (output)
       : [com] "r" (command), [msg] "r" (message)
       : "r0", "r1"
     );
   #endif
     return output;
   }
   
   
   struct OutputStream {
     OutputStream() = default;
   
     const OutputStream& operator<<(const std::string &value) const {
       svc_call(SVC_WRITE0, value.data());
       return *this;
     }
   
     const OutputStream& operator<<(const char *value) const {
       svc_call(SVC_WRITE0, value);
       return *this;
     }
   };
   
   
   const OutputStream cout;
   
   //extern "C" {
   
   void hlavny_program(void) {
     //cout << "Hello world!\n"; 
   
     const std::string msg("Hello world!\n");
     cout << msg << "\n";
     for (;;) {
     }
   }
   //}
   
   • RE: Neviem napísať "Hello world" v C++ 10.12.2019 | 07:41
    Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor

    Ten extern s problémom nemá nič spoločné. Je tam kvôli tomu, aby som v linker skripte nemusel používať manglované meno u entry pointu (nepoužívam main pretože je trochu inak handlovaný kompilátorom). Mám teda takýto kód.

    #include <string>
    
    
    #define SVC_WRITE0 0x04
    
    
    int svc_call(int command, const void* message) {
      int output;
      __asm volatile
      (
        "mov r0, %[com] \n"
        "mov r1, %[msg] \n"
        "bkpt #0xAB \n"
        "mov %[out], r0"
        : [out] "=r" (output)
        : [com] "r" (command), [msg] "r" (message)
        : "r0", "r1"
      );
      return output;
    }
    
    
    struct OutputStream {
      OutputStream() = default;
    
      const OutputStream& operator<<(const std::string &value) const {
        svc_call(SVC_WRITE0, value.data());
        return *this;
      }
    };
    
    
    const OutputStream cout;
    
    
    void hlavny_program(void) {
      const std::string msg("Hello World!\n");
      cout << msg;
      for (;;) {
      }
    }
    

    K tomu príslušný disassembler:

    00000000 <_Z8svc_calliPKv>:
      0:	4603   	mov	r3, r0
      2:	460a   	mov	r2, r1
      4:	4618   	mov	r0, r3
      6:	4611   	mov	r1, r2
      8:	beab   	bkpt	0x00ab
      a:	4603   	mov	r3, r0
      c:	4618   	mov	r0, r3
      e:	4770   	bx	lr
    
    00000010 <_Z14hlavny_programv>:
     10:	b086   	sub	sp, #24
     12:	2304   	movs	r3, #4
     14:	aa02   	add	r2, sp, #8
     16:	4618   	mov	r0, r3
     18:	4611   	mov	r1, r2
     1a:	beab   	bkpt	0x00ab
     1c:	4603   	mov	r3, r0
     1e:	e7fe   	b.n	1e <_Z14hlavny_programv+0xe>

    Žiadne ďalšie sekcie tam nie sú (nemám .rodata). Zmenou textu, alebo skrátením textu sa binárka nemení. Pri predĺžení textu mi už .rodata vznikne a program normálne funguje.

    Generovaná binárka je identická až na názov symbolu hlavny_program, ktorý sa zmenil na _Z14hlavny_programv (pretože C++) a prestalo fungovať linkovanie (/usr/libexec/gcc/arm-none-eabi/ld: warning: cannot find entry symbol hlavny_program; defaulting to 0000000020000000).

  • RE: Neviem napísať "Hello world" v C++ 10.12.2019 | 09:01
   Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor

   Ok, problém vyriešený.

   Všetci sa tu akosi zamerali na okrajové časti a nikto vrátane mňa sa poriadne nepozrel na assembler.

   Kompilátor nemá žiadnu informáciu o tom, čo robím po inštrukcii bkpt. Môže vidieť, že som do registra zobral adresu, ale už nemá žiadnu informáciu, či s tou adresou niečo robím.

   Takže pri vyššej optimalizácii kompilátor poslal len výslednú adresu textu ak by text bol v binárke (čo nebol). Z pohľadu kompilátora to vyzerá ok pretože na pamäť sa vlastne neodvolávam. To, že hrabem do pamäte by sa kompilátor mohol dozvedieť keby som u vstupného operandu message použil constraint m (memory). Takže po úprave assembleru nasledujúcim spôsobom to funguje dobre:

   int svc_call(int command, const void* message) {
     int output;
     __asm volatile
     (
       "mov r0, %[com] \n"
       "ldr r1, %[msg] \n"
       "bkpt #0xAB \n"
       "mov %[out], r0"
       : [out] "=r" (output)
       : [com] "r" (command), [msg] "m" (message)
       : "r0", "r1"
     );
     return output;
   }
   

   Prípadne som do clobber mohol pridať "memory", čo by malo rovnaký efekt.

   Ostáva tu ešte otázka ako sa program bude správať ak message nebude jednoduchý pointer, ale pointer na štruktúru. Nebude za určitých okolností vyhadzovať atribúty štruktúry?

   • RE: Neviem napísať "Hello world" v C++ 10.12.2019 | 16:00
    Avatar mark   Používateľ

    Celkom poučné, že gcc analyzuje aj programátorom zadaný kód v asembleri. V C sa premenné deklarovali ako volatile, ak kompilátor nevedel zistiť, ktorá časť kódu k nim kedy pristupuje. Či to funguje so štruktúrami, to neviem. Neskúšal som.

   • RE: Neviem napísať "Hello world" v C++ 18.01.2020 | 03:08
    Avatar debian+   Návštevník
    Ostáva tu ešte otázka ako sa program bude správať ak message nebude jednoduchý pointer, ale pointer na štruktúru. Nebude za určitých okolností vyhadzovať atribúty štruktúry?

    Pouzivaj oddeleny preklad. Tj. svc_call() daj zvlast v .o subore a tym padom nebude to pred optimalizovat. Resp. vies pri preklade aj striktne definovat, ake optimalizacie ma pouzivat. Tj. aj vypnut pre C optimalizacie. Vid parameter -O.

  • RE: Neviem napísať "Hello world" v C++ 10.12.2019 | 11:34
   Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor

   Alebo

   int __attribute__((noinline)) svc_call(int command, const void* message) {
     (void)message;
     __asm volatile("bkpt #0xAB":::"memory");
     return command;
   }
   

   Čo využíva fakt, že parametre funkcie sú predávané pomocou registrov (prvé 4 registre, toto správanie je definované v ARM ABI). Ak zabránim inlinovaniu, tak sa môžem spoľahnúť, že v r0 a r1 budú správne hodnoty ak to kompilátor nejak neoptimalizuje.

   Disassembler vyzerá byť v poriadku a program funguje.

   Rozloženie sekcie .text._Z8svc_calliPKv:
   
   00000000 <svc_call(int, void const*)>:
     0:	beab   	bkpt	0x00ab
     2:	4770   	bx	lr
   
   Rozloženie sekcie .text.hlavny_program:
   
   00000000 <hlavny_program>:
     0:	b580   	push	{r7, lr}
     2:	b086   	sub	sp, #24
     4:	ad02   	add	r5, sp, #8
     6:	462c   	mov	r4, r5
     8:	270d   	movs	r7, #13
     a:	2600   	movs	r6, #0
     c:	4b06   	ldr	r3, [pc, #24]	; (28 <hlavny_program+0x28>)
     e:	9500   	str	r5, [sp, #0]
    10:	cb0f   	ldmia	r3, {r0, r1, r2, r3}
    12:	c407   	stmia	r4!, {r0, r1, r2}
    14:	4629   	mov	r1, r5
    16:	7023   	strb	r3, [r4, #0]
    18:	2004   	movs	r0, #4
    1a:	9701   	str	r7, [sp, #4]
    1c:	f88d 6015 	strb.w	r6, [sp, #21]
    20:	f7ff fffe 	bl	0 <hlavny_program>
    24:	e7fe   	b.n	24 <hlavny_program+0x24>
    26:	bf00   	nop
    28:	00000000 	.word	0x00000000
  • RE: Neviem napísať "Hello world" v C++ 10.12.2019 | 20:09
   Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor

   Ešte jedna hádam posledná úprava. Tentoraz vynútim použitie registrov r0, r1, takže môžem vypnúť zákaz inline.

   Upravený kód vyzerá takto:

   int svc_call(int command, const void* message) {
     register int cmd __asm__ ("r0") = command;
     register const void *msg __asm__ ("r1") = message;
     __asm volatile
     (
       "bkpt #0xAB"
       : "+r" (cmd) /* Vystupy */
       : "r" (msg) /* Vstupy */
       : "memory"
     );
     return cmd;
   }
   

   Generovaný kód inlinuje funkciu, ale registre sú použité korektne.

   00000000 <hlavny_program>:
     0:	b480   	push	{r7}
     2:	b087   	sub	sp, #28
     4:	ad02   	add	r5, sp, #8
     6:	462c   	mov	r4, r5
     8:	270d   	movs	r7, #13
     a:	2600   	movs	r6, #0
     c:	4b05   	ldr	r3, [pc, #20]	; (24 <hlavny_program+0x24>)
     e:	9500   	str	r5, [sp, #0]
    10:	cb0f   	ldmia	r3, {r0, r1, r2, r3}
    12:	c407   	stmia	r4!, {r0, r1, r2}
    14:	9701   	str	r7, [sp, #4]
    16:	7023   	strb	r3, [r4, #0]
    18:	4629   	mov	r1, r5
    1a:	f88d 6015 	strb.w	r6, [sp, #21]
    1e:	2004   	movs	r0, #4
    20:	beab   	bkpt	0x00ab
    22:	e7fe   	b.n	22 <hlavny_program+0x22>