Rozširovanie funkcionality súborového manažéra Nautilus pomocou vlastných skriptov

18.08.2016 09:24 | Články | mirek biňas

Správca súborov Nautilus je súčasťou prostredia GNOME už od roku 2001, kedy v GNOME 1.4 nahradil dovtedajšieho grafického správcu Midnight Commander. Nautilus sa teda stal neoddeliteľnou súčasťou prostredia GNOME a za uplynulých 15 rokov sa aj na ňom podpísali zmeny, ktorými si toto prostredie prešlo. Jednou z nie príliš známych vlastností tejto aplikácie je aj rozširovanie jej funkčnosti pomocou vlastných skriptov. A práve na to sa pozrieme v tomto článku.

Rozhranie pre tvorbu rozšírení

Existujú dva spôsoby tvorby rozšírení pre Nautilus. Ten prvý zahŕňa využitie Nautilus API pre programátorov, ktorí môžu rozšírenie vytvoriť vo svojom obľúbenom jazyku. Ten druhý, ktorému sa budeme venovať my, umožňuje rozšírenia písať vo forme spustiteľných programov obyčajne napísaných pomocou skriptovacích jazykov. V tomto prípade si teda vystačíte iba s bash-om, ale pre komplexnejšie programátorské úlohy môžete použiť aj vyššie jazyky, ako napr. Python alebo Perl.

Výstupom týchto skriptov môže byť napr. dávkové spracovanie označených súborov (hromadné premenovanie, zmena veľkosti obrázkov a pod) alebo vykonanie špeciálnej operácie so zvoleným súborom (pripojenie ISO súboru, poslanie súboru do tlačiarne a pod.). Sú to teda operácie, ktoré nemusia mať žiadny viditeľný výstup na obrazovke. Občas však potrebujete vyriešiť aj situáciu, kedy budete od používateľa potrebovať nejaké údaje zadať, ako napr. adresu vzdialeného servera, na ktorý chcete preniesť označené súbory. V tom prípade sa hodia nástroje ako Zenity alebo KDialog, pomocou ktorých je možné vytvoriť jednoduché grafické používateľské rozhranie aj z prostredia príkazového riadku.

Píšeme prvé rozšírenie

Ako prvé rozšírenie, ktoré vytvoríme, bude jednoduchá Hello world aplikácia. To znamená, že jej reálne využitie bude síce žiadne, ale prezentujeme si na nej spôsob a postup vytvárania rozšírení pre Nautilus.

Skript reprezentujúci toto rozšírenie bude veľmi jednoduchý - vytvoríme informačné dialógové okno pomocou Zenity, v ktorom vypíšeme uvedenú správu a po kliknutí na tlačidlo OK tento dialóg zmizne. Tento skript sa nachádza vo výpise 1.

#!/bin/bash

zenity --info --text "Hello world."

Výpis 1: Rozšírenie Hello world

Každý skript, ktorým chcete Nautilus rozšíriť, je potrebné vytvoriť alebo prekopírovať do priečinku ~/.local/share/nautilus/scripts/. Teda aj nami vytvorený skript uložíme do tohto priečinku pod menom hello.sh.

Posledný zostávajúci krok je spraviť z tohto súboru spustiteľný súbor pridaním práva na spúšťanie:

chmod +x ~/.local/share/nautilus/scripts/hello.sh

A to je všetko. Pokiaľ ste postupovali správne, po spustení programu Nautilus a kliknutí pravým tlačidlom myši na niektorý súbor, sa vám zobrazí kontextové menu s položkou Scripts, kde uvidíte nami vytvorený skript hello.sh.

Zoznam dostupných skriptov v programe Nautilus

Obrázok 1: Zoznam dostupných skriptov v programe Nautilus

Po kliknutí na skript sa spustí a zobrazí sa naše okno aj s príslušnou hláškou.

Výsledok spusteného skriptu

Obrázok 2: Výsledok spusteného skriptu.

Spustenie skriptu

Keď Nautilus spustí skript, automaticky nastaví niekoľko premenných prostredia, ktoré môžete vo svojich skriptoch následne použiť:

 • NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS - zoznam ciest označených súborov navzájom oddelených znakom nový riadok ('\n')
 • NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS - zoznam URI označených súborov navzájom oddelených znakom nový riadok ('\n')
 • NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI - aktuálne umiestnenie
 • NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRY - pozícia a umiestnenie okna aplikácie Nautilus

Vo výpise 2 sa nachádza jednoduché rozšírenie, ktoré zobrazuje obsah týchto premenných. Tento skript zobrazuje hodnoty jednotlivých premenných v ich surovom tvare - ak teda označíte viacero súborov, budú od seba oddelené znakom nového riadku. Výsledok je zobrazený na obrázku 3.

#!/bin/bash

# show results
zenity --list \
  --title "Nautilus Variables" \
  --text "" \
  --column "Variable" --column "Value" \
  --width 800 --height 400 \
  '$NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS' "$NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS" \
  '$NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS'    "$NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS" \
  '$NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI'     "$NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI" \
  '$NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRY'   "$NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRY"

Výpis 2: Rozšírenie Variables Info

Výsledok spusteného rozšírenia na dvoma súbormi.

Obrázok 2: Výsledok spusteného rozšírenia na dvoma súbormi.

Zoznam označených súborov však môže byť získaný aj podstatne tradičnejším spôsobom a to v podobe parametrov príkazového riadku skriptu. Ak teda skript vytvárame v bash-i, jedná sa o obsah premenných $@ a $*.

V nasledujúcom texte uvediem dva príklady rozšírení. V tom prvom sa bude jednať o rozšírenie pracujúce práve s jedným označeným súborom a druhý príklad bude pracovať s výberom viacerých súborov. Oba skripty budú používať pre komunikáciu s používateľom nástroj Zenity.

Príklad #1: Zistenie obsadeného miesta na disku zvoleného priečinku

Známy správca súborov TotalCommander má jednu skvelú funkciu - ak máte kurzor práve nad priečinkom a stlačíte klávesu medzerník, zistí obsadené miesto, ktoré tento priečinok zaberá na disku. Podobnú funkcionalitu má samozrejme implementovanú aj správca súborov Nautilus, kde pri zobrazení vlastností daného priečinku sa vám celkové zabrané miesto na disku zobrazí. Nie vždy je však táto informácia postačujúca, nakoľko často vás zaujíma práve to, ktorý priečinok je práve tým najväčším žrútom miesta na disku. Spravíme teda rozšírenie, ktoré po spustení nad zvoleným priečinkom zobrazí nie len informáciu o celkovom obsadení disku daným priečinkom, ale rovnako vypíše aj zoznam priečinkov a súborov nachádzajúcich sa v tomto priečinku s informáciou o ich spotrebe miesta na disku. Na získanie týchto informácií použijeme nástroj du.

Výsledný skript sa nachádza vo výpise 4. Jeho kód je rozdelený do troch častí. V tej prvej sa overí, či bol vybraný naozaj len jeden súbor a či je tento súbor priečinkom. V skripte však nie je použitá ani premenná $NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS ani $NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS, ale k ceste označeného súboru sa pristupuje pomocou pozičného parametru skriptu (v tomto prípade je cesta uložená v pozičnom parametri $1). V druhej časti sa zistí, koľko miesta daný priečinok na disku zaberá spolu s jeho obsahom a v tretej časti skriptu sa výsledok zobrazí pomocou Zenity. Výsledné dialógové okno sa nachádza na obrázku 4.

#!/bin/bash

# check the number of selected files first
if [ $# -ne 1 ]; then
  zenity --error --text "Too many files selected.\nYou can select only one directory."
  exit 1
fi

# check if selected file is directory
if [ ! -d $1 ]; then
  zenity --error --text "File '$1' is not a directory."
  exit 1
fi

# run du on given directory and process result
DETAIL=$(du -hsc "$1"/* | sed -r "s/$1\///g" | sort -hr)
TOTAL=$(echo -e "$DETAIL" | head -1 | cut -f1)
DETAIL=$(echo "$DETAIL" | sed -re '1d' -e 's/\t/\n/')

# show results
zenity --list \
  --title "Disk usage of $1/" \
  --text "Disk usage of \"$1/\" is $TOTAL." \
  --column "Size" --column "Name" \
  --width 400 --height 400 \
  $DETAIL

Výpis 3: Rozšírenie Disk Space Usage

Dialógové okno rozšírenia Disk Space Usage po sputení nad priečinkom _edu.

Obrázok 4: Dialógové okno rozšírenia Disk Space Usage po sputení nad priečinkom _edu.

Príklad #2: Premenovanie Jpeg súborov na základe ich dátumu a času vytvorenia

Ak fotíte, tak to poznáte - každý digitálny fotoaparát alebo zariadenie, s ktorým je možné vytvárať fotografie, si pomenovávanie súborov rieši po svojom. Obyčajne sa jedná o nejaký prefix, za ktorým nasleduje poradové číslo fotografie. Ak sa snažíte riešiť manažment fotografií ručne bez použitia nástrojov ako Shotwell, užijete si dosť zábavy (hlavne v prípadoch, ak fotíte až do zaplnenia karty, čo môže trvať aj niekoľko mesiacov).

Toto rozšírenie teda pomôže vyriešiť túto situáciu - v Nautiluse označíte súbory typu Jpeg a z ich metaúdajov (EXIF) sa získa informácia o čase a dátume vytvorenia fotografie. Tieto sa následne použijú na zostavenie nového názvu súboru a dôjde k premenovaniu. Dátum a čas vytvorenia fotografie sa získa pomocou nástroja exiftool. V prípade, ak používateľ označí súbory, z ktorého exiftool nebude vedieť získať potrebné údaje, zobrazí ich na konci vykonanej operácie v chybovom dialógovom okne.

Samotný skript sa nachádza vo výpise 4. Pre celkovú jednoduchosť obsahuje len základnú funkcionalitu a poskytuje teda dostatok možností na jeho ďalšie rozširovanie (napr. zobrazovanie priebehu premenovávania alebo kontrola, či súbor s rovnakým názvom už neexistuje (to sa môže stať v prípade, ak vznikla séria fotografií fotených veľmi rýchlo za sebou)). V tomto prípade neobsahuje ani kontrolu počtu vstupných parametrov, nakoľko pokiaľ neoznačíte žiadny súbor, v kontextovom menu položku s vašimi skriptami nenájdete. O svoje prípadné úpravy a rozšírenia sa môžete podeliť v diskusii pod článkom. Ani v tomto prípade som však nepoužil ani jednu z premenných, ktoré boli súborovým správcom Nautilus nastavené. Opäť som si vystačil s premennou $@, v ktorej sa nachádza zoznam označených súborov.

#!/bin/bash

ERRORS=""  # list of errors
IFS=""   # input field separator

# process selected files
for FILE in $@; do
  if [ -f "$FILE" ]; then
    DATETIME=$(exiftool -d "%Y%m%d_%H%M%S" -DateTimeOriginal -S -s "$FILE")
    if [ ! -z "$DATETIME" ]; then
      mv "$FILE" "$DATETIME.jpg"
    else
      ERRORS="$ERRORS\n'$FILE' doesn't contain original datetime data."
    fi
  else
    ERRORS="$ERRORS\n'$FILE' is not regular file."
  fi
done

# if list of errors is not empty, show them
if [ ! -z "$ERRORS" ]; then
  zenity --error --text "$ERRORS"
fi

Výpis 4: Rozšírenie Exif Rename

Záver

Tvorba rozšírení pre správcu súborov Nautilus v bash-i je veľmi jednoduchá aj napriek niektorým obmedzeniam, ktorý tento vývoj obnáša. V odkazoch pod článkom nájdete niekoľko odkazov na ďalšie návody alebo priamo na hotové rozšírenia. Ale väčšiu výzvu predstavuje vytvorenie vlastného rozšírenia na vyriešenie vlastného problému. Tak do toho!

Použité zdroje

 1. GNOME Files - https://en.wikipedia.org/wiki/GNOME_Files
 2. Nautilus Scripts Howto - https://help.ubuntu.com/community/NautilusScriptsHowto
 3. Nautilus Scripts - http://g-scripts.sourceforge.net/
 4. A collection of Nautilus scripts - http://mundogeek.net/nautilus-scripts/
 5. Zoznam príkladov pre KDialog - https://mostlylinux.wordpress.com/bashscripting/kdialog/
 6. Príručka k aplikácii Zenity - https://help.gnome.org/users/zenity/stable/
 7. Kompletné príklady pre Zenity - http://linux.byexamples.com/archives/259/a-complete-zenity-dialog-examples-1/
 8. Tvorba rozšírení pre Nautilus v jazyku C - http://web.archive.org/web/20090418175132/http://www.campd.org/stuff/docs/extending-nautilus/NautilusExtensions.html
 9. Referenčná príručka pre písanie rozšírení pre Nautilus v jazyku Python - https://projects-old.gnome.org/nautilus-python/documentation/html/index.html
 10. Exchangeable image file format - https://en.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format
 11. Streamline Your Workflow With These Nifty Nautilus Scripts - http://www.omgubuntu.co.uk/2016/07/useful-pack-nautilus-scripts
  • RE: Rozširovanie funkcionality súborového manažéra Nautilus pomocou vlastných skriptov 18.08.2016 | 18:52
   Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

   Tak toto vyzerá moc dobre a použiteľne.

   Ja osobne používam namiesto Zenity, YAD.

   Ďalšie riadky niesu určené tebe, ale len sa vyplakanie nad momentálnym smerovaním slobodného softvéru v podaní RedHat.

   Otázka, udržiava sa ešte aj Nautilus s GTK2, asi nie, že? Cez GTK3 sa proste neprenesiem je to fakt hnus a kompletne zlý návrh. Sám som zvedavý koľko bude trvať autorom aby na to prišli aj oni.

   Už dosť dlhý čas používam SpaceFM, z prvopočiatku to bolo kvôli super rýchlemu štartu, dnes už aj kvôli tomu, že sa udržuje aj GTK2 verzia.

   Ak si ešte nenarazil na obsiahle rozobratie problému GTK3, odporúčam Ignorantov blog.

   No a bonus, ako RedHat začína robiť paródiu na slobodný softvér.

   Dík za článok a sorry za tie kecy :)

   Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
   • RE: Rozširovanie funkcionality súborového manažéra Nautilus pomocou vlastných skriptov 18.08.2016 | 19:38
    Avatar mirek biňas Fedora 30  Administrátor

    s YAD-om som este nerobil, aj ked som sa s nim stretol prave pri pisani tohto clanku.

    a GTK2 vs GTK3 - nazval by som to kus aj subjektivnym problemom. necital som tvoje odkazy, len som ich preletel, akurat na zaciatku sa vela pisalo o kompatibilite tem. ja si pamatam prechod z GTK1.2 na GTK2 (co bola tusim verzia 1.3 alebo 1.4), ked som robil vlastnu implementaciu total commandera prave v GTK. ten problem bol rovnaky - nove API, resp. aktualizovane API a priamo po prechode na novu verziu sa prestalo zobrazovat mnoho veci. kedze je hlavna vyvojova vetva v sucasnosti 3.x, tak preto tie zmeny pri novych verziach bolia viac, ako vyvoj 2.x, ktory je zrejme vyrazne pomalsi. je to dan za novu funkcionalitu. nizsie ktosi pisal, ze podobna situacia je, resp. bola aj v KDE, kde veci zo starej verzie nepracuju v novej.

    nedovolil by som si ale tvrdit, ze je to vsetko velmi zle, nakolko nemam vlastnu skusenost s vyvojom aplikacii pre GTK3. je normalne, ze ak je clovek na nieco zvyknuty a dostane sa k niecomu novemu, tak ten prechod moze byt hodne bolestny, nakolko sa snazi mapovat zabehnute stereotypy a vzory na nove veci. a to je jedno, ci sa jedna o nejaky softverovy ramec alebo aplikaciu.

    • RE: Rozširovanie funkcionality súborového manažéra Nautilus pomocou vlastných skriptov 18.08.2016 | 20:02
     Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

     Veľký rozdiel oproti minulosti je v tom, že Gnomáci toto správanie oznámili (nedávno) ako plán do budúcnosti, čiže najprv vydanie novej verzie a potom stabilizovanie API, tak nejak svet na hlavu, čítal som to niekoľko krát, či som to dobre pochopil. Asi som to pochopil dobre, keď mi Mirec to isté písal na Jabber či som to už videl.

     Keby sa takto takto spravoval Linux, tak ho dávno už nechcem vidieť, to nieje strach z nového, ale strach z dilentantov ktorí za nejakých záhadných okolností obsadili RH.

     KDE má tiež bolesti a tiež som naň písal kritiku, len tam to zas prebieha inak a nerád by som to preberal, pretože by sme išli už úplne mimo tému.

     Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
     • RE: Rozširovanie funkcionality súborového manažéra Nautilus pomocou vlastných skriptov 18.08.2016 | 20:09
      Avatar mirek biňas Fedora 30  Administrátor

      hmm... a nefunguje to tak odjakzia? pozeram, ze mam gtk 3.20.8, co volne znamena, ze hlavna verzia GTK je 3.20 a v poradi sa jedna o 8. aktualizaciu. vydavanie a verzovanie jadra je dost podobne. ale mozno teraz tomu chapem zle ja...

      • RE: Rozširovanie funkcionality súborového manažéra Nautilus pomocou vlastných skriptov 18.08.2016 | 20:37
       Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

       Je problém v tom, že sa rozbíja API aj minoritných verziách, to sa normálne stávať nemá a v tom odkazovanom blogu je to popísané aj s vyjadreniami od Gnomakov.

       Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
      • RE: Rozširovanie funkcionality súborového manažéra Nautilus pomocou vlastných skriptov 18.08.2016 | 22:13
       Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

       Teda aby som to ešte ujasnil, ten blog je starý, ale vyjadrenia Gnomakov, sú staré pár mesiacov a to doslovne.

       Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
      • RE: Rozširovanie funkcionality súborového manažéra Nautilus pomocou vlastných skriptov 18.08.2016 | 22:38
       Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

       No a zabudol som na hacky GTK3 ktoré prebíja WM a to je neprípustné aj podľa FreeDesktop štandartu. To nieje bug, to je plán Gnomakov.

       Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
       • RE: Rozširovanie funkcionality súborového manažéra Nautilus pomocou vlastných skriptov 19.08.2016 | 17:36
        Avatar mirek biňas Fedora 30  Administrátor

        nuz... tazko sa mi pustat do tejto debaty. znacnu cast toho blog-u som precital, ale az take zlo v tom nevidim. ale plne chapem obe strany:

        • gnomakov, ktori pridavaju vyvijaju nove veci,
        • tvorcov tem, ktorym pri novej verzii prestanu fungovat niektore veci, pretoze doslo k zmene

        a GTK3 a WM - tiez sa neviem vyjadrit - neviem o niecom takom. a mozno to suvisi s tym, ze X-server je uz stary a nepostacujuci a suvisi to s vlastnostami alebo funkcionalitou, ktoru neposkytuje. mozon priprava na wayland ;)

        • RE: Rozširovanie funkcionality súborového manažéra Nautilus pomocou vlastných skriptov 19.08.2016 | 18:51
         Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor
         gnomakov, ktori pridavaju vyvijaju nove veci

         Sú tu tak desiatky až stovky frameworkov, takže treba vymýšľať koleso stále odznovu, pretože ho nikto nikdy nevidel. Bohužiaľ realita dnešnej doby, ktorá saje, či už užívateľov, alebo vývojárov. Bohužiaľ dnes sú jediné stabilné frameworky bezpečne mŕtve, alebo mimo hlavnú líniu.

         tvorcov tem, ktorym pri novej verzii prestanu fungovat niektore veci, pretoze doslo k zmene

         Zas saje energiu a chuť vôbec niečo pre ten framework robiť, pretože neprežije pár mesiacov. No a bonusy, že dokumentácia nikdy nebude aktuálna. Proste všetky veci sú už vymyslené a je z čoho čerpať.

         a GTK3 a WM

         GTK3 je nepoužiteľné, pretože narozdiel od všetkých frameworkov ktoré poznám, sa snaží spravovať okno samo, takže neexistuje možnosť ako ho použiť v inom WM ako Gnome Hell. Musia to byť krásne hacky, proste hnus ktorý sa snaží zničiť veci ktoré sú osvedčené časom.

         Prirovnanie:

         Skúsim nejaké prirovnanie. Tak napríklad každý astronóm by znovu začal vymýšľať teleskop a po rokoch by skončil tam kde už dávno mohol začať.

         Pridávania funkcionality do API nijak neovplyvní staré aplikácie, ale neustála zmena, všetko predchádzajúce zabije.

         V čom je horšia aplikácia napísaná už v nemennom GTK2, na rozdiel od GTK3? V tom že pretrvá roky?

         Kecy:

         Tie kecy Gnomákov majú cenu manažérskych kecov čo počúvam v práci, proste plácanie vody.

         Konečne nový zobrazovací server:

         No a v čom je lepší Wayland oproti Xorg? V tom že mu chýbajú aj základné funkcie a niekto tu premrhal osem, alebo viac rokov aby sa nedostal ani tam kde mohol začať s vylepšovaním Xorg.

         Záver:

         RedHat takýchto zbytočných projektov platí dosť, to ale bude len doby, pokiaľ je z čoho vyhadzovať. Je to údel každej spoločnosti ktorá prerastie cez určitú veľkosť, aby niekto dokázal ukorigovať všetko čo spoločnosť zabíja.

         So long.

         Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
         • RE: Rozširovanie funkcionality súborového manažéra Nautilus pomocou vlastných skriptov 22.08.2016 | 09:34
          Avatar vxmery Mint 19.3 Cinnamon  Administrátor
          aby niekto dokázal ukorigovať všetko čo spoločnosť zabíja

          Toto by vydalo na samostatný blog. Myslím si, že je to logický výsledok výskytu psychopatov na vedúcich pozíciach. Samozrejme nielen v IT sektore.

         • RE: Rozširovanie funkcionality súborového manažéra Nautilus pomocou vlastných skriptov 22.08.2016 | 18:19
          Avatar mirek biňas Fedora 30  Administrátor

          ok. nema vyznam na toto reagovat. nie je to o teme clanku a tvoj odkaz mi je uplne jasny - nemas rad gnome a gnomakov a gtk3 a vsetkym novych suvisiacich technologii, ako wayland a systemd. nakolko nesledujem podrobne vyvoj v tejto oblasti a sam aplikacie pre tieto ramce nevyvijam, nie som vhodny kandidat do diskusie.

          akurat by som povedal, ze tvoje prirovnanie s teleskopom je akesi divne, nakolko gtk3 vychadza z gtk2, ktore vychadza z gtk1. takze vychadzajuc z predchadzajucich skusenosti vznikla nova verzia ramca, ktora odrzkadluje sucasne trendy. ak ti nevyhovuje, tak nepouzivaj (vsak nepouzivas). a sme pri filozofii opensource - pouzivaj to, co ti vyhovuje. ja pouzivam gnome, lebo mi vyhovuje. aj ked by som si pre vlastne potreby vedel vyskladat vlastne prostredie, kedze si zakladam len na klavesovych skratkach a na synapse (vdaka ktoremu nemozem velmi testovat wayland, kedze s nim synapse zatial nespolupracuje). ty zasa pouzivas icewm, lebo ti vyhovuje.

          fajn. skusme sa vratit k teme clanku - mocne, ze? da sa podobne rozsirovat SpaceFM?

          • RE: Rozširovanie funkcionality súborového manažéra Nautilus pomocou vlastných skriptov 22.08.2016 | 23:17
           Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor
           nemas rad gnome a gnomakov a gtk3

           Nepáči si mi smerovanie, kde sa proste všetko zahadzuje a jása sa keď sme znovu vymysleli koleso.

           Teba si vážim a som rád že si späť a ako som písal, to bol len taký výkrik ktorý aj tak nič nezmení.

           skusme sa vratit k teme clanku - mocne, ze? da sa podobne rozsirovat SpaceFM?

           Malo by to ísť, pravdupovediac som to nikdy neskúšal.

           Snažím sa voľnom čase pomáhať slobodnému softvéru riešiť problémy ktoré mňa pália a nejak fakt nestíham obsiahnuť všetko, hoci by som rád.

           Sorry and GL.

           Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
  • RE: Rozširovanie funkcionality súborového manažéra Nautilus pomocou vlastných skriptov 13.09.2016 | 18:24
   Avatar Petr Hněvsa Fedora 32 XFCE, Gnome  Používateľ

   Ahoj Všem Zeptám se možná blbě, ale šlo by vymyslet, aby mi nabídka v Nautilusu kliknutím pravým tlačítkem nabídla nový textový soubor? Například Gedit? Díky za nápady. Petr

   • RE: Rozširovanie funkcionality súborového manažéra Nautilus pomocou vlastných skriptov 14.09.2016 | 00:09
    Avatar mirek biňas Fedora 30  Administrátor

    samozrejme, ze slo. asi takto by som si taky skript vedel predstavit:

    1. zobrazis vstupne pole pre zadanie nazvu noveho suboru
    2. zmenis aktualny priecinok na ten, v ktorom sa prave nautilus nachadza
    3. otvoris gedit s nazvom suboru zadanym v kroku 1
    4. daj si pivo