Zmena limitu veľkosti správy - Courier

Ak chcete zmeniť alebo nastaviť veľkosť limitu správy, ktorú môže Courier prijať, jednoducho vytvorte súbor sizelimit v adresári /etc/courier/ a zapíšte doň veľkosť v bytoch. Ak chcete nastaviť neobmedzenú veľkosť, tak zapíšte 0. Príklad: [root@panteon courier]# cat /etc/courier/sizelimit 64000

História úprav