Softvérové patenty na Slovensku

02.09.2011 | 15:09 | Komunita | bedňa
Na Slovensku, rovnako ako v celej Európskej Únií softvérové patenty neplatia.

Dopis z Úradu priemyselného vlastníctva SR:

Dobrý deň,

k Vášmu mailu uvádzame, že podľa § 5 ods. 3 písm. d) zák. č. 435/2001 Z.z.
o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, sa programy počítačov nepovažujú za vynálezy.

Čo sa týka ochrany počítačov, softvérov a podobne, tieto je možné chrániť
len v prípade, že predmetom prihlášky bude napríklad elektrické zapojenie,
vynálezy realizované počítačom, hardvérové riešenie (t.j. topografie
polovodičov). Dôležité je, aby v hlavnom patentovom nároku bol aspoň jeden
technický znak (ako napr. fyzikálne dáta, spracovanie dát...).

Ochrana počítačových programov je predmetom autorského práva, teda sa na ne
vzťahuje autorský zákon.
(Tu doplním ja, že ide o ochranu programu rovnako ako hudby a filmu, čiže žiadneho patentu.
Napríklad v USA sa dajú patentovať časti programu a s toho potom vznikajú dobre známe súdne
spory Oracle vs Google, Apple vs Google a kopu drobných kde sa zachádza až do takých šialeností, že sa ľudia súdia o kód na webových stránkach.)


S pozdravom


Ing. Geschnábelová Viera
oddelenie patentových informácií
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Jána Švermu 43
974 04 Banská Bystrica

viera.geschnabelova@indprop.gov.sk
tel. č.: 048/43 00 213
Link na dokument s softvérových patentoch,
kde sú uvedené výluky patentovateľnosti a hneď bod číslo jedna: 1. Počítačový program ako taký nemôže byť patentovateľným vynálezom.

História úprav