Zistenie info o grafike

Na jednoduché zistenie informácií o grafike (aktuálny ovládač, typ grafickej karty a podpora 3d) veľmi dobre poslúži tento príkaz:

echo -e "Graphics driver: `cat /var/log/Xorg.0.log | grep -m 1 -o -E '[a-zA-Z]*\([0-9]\):' | sed 's/\([a-zA-Z]*\).*/\1/'`\nGraphics card: `lspci | grep VGA | sed 's/.*: \(.*\)/\1/'`\nGraphics 3D info: `glxinfo | grep -E 'direct rendering|(^OpenGL [vrs].*)'`"


Aby tento príkaz fungoval treba mať nainštalovanú utilitu glxinfo, ak ju náhodou nemáte, dá sa jednoducho doinštalovať:

Debian/Ubuntu/Mint: sudo apt-get install mesa-utils

Fedora: su -c 'yum install glx-utils'

Arch: su -c 'pacman -Sy mesa-demos'